Par Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politiku. Atklāta vēstule Sarmītei Ēlertei. Edvīns Šnore

Edvīns Šnore, Latvijas Okupācijas Muzeja biedrības Vēstures un zinātnes komisijas loceklis. Komisijas atklāta vēstule Kultūras ministrei
7.septembris 2011 09:41

Š.g. augustā LR Kultūras ministrija nodeva sabiedriskai apspriešanai “Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu (2012-2018)” projektu. Šajā dokumentā cita starpā skaidrotas PSRS okupācijas sekas un piedāvāta okupācijas laikā Latvijā ieceļojošo PSRS pilsoņu statusa definīcija:

“Ilglaicīgie imigranti – bijušās PSRS pilsoņi, kas nonāca Latvijā okupācijas laikā, ilgstoši dzīvo valstī un nav ieguvuši Latvijas pilsonību – Lisabonas līguma kontekstā ir imigranti.” (1)

Turpinājumā teikts:

“Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, ir imigranti, par kuru iekļaušanos Latvijas sabiedrībā rūpēties ir valsts pienākums. Ja līdz šim tika pieņemts, ka “imigrantu identitātes” saglabāšanās ir īslaicīgs fenomens, tad arvien vairāk Eiropas valstīm nākas apzināties, ka segregētas grupas var dzīvot savā “paralēlā pasaulē” vairāku paaudžu garumā. Latvija šai ziņā nav unikāla. Līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, vairums imigrantu šeit ieradās 20. gadsimta 50. – 80. gados.”

Uzskatām, ka mēģinājums pielīdzināt okupācijas režīma noziedzīgo kolonizācijas politiku Rietumeiropas imigrācijas politikai 50. – 80. gados, mūsuprāt, ir klaja PSRS okupācijas un tās radīto seku trivializācija.
Pirms definēt PSRS ieceļotāju statusu Latvijā Lisabonas līguma kontekstā mēs aicinām to izdarīt pirmām kārtām 1949.g. 12. augusta Ženēvas konvencijas kontekstā. Tāpat aicinām balstīties uz Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 1983. un 1987. gada lēmumiem, kuros aplūkota PSRS piespiedu migrācija Baltijas valstīs un aicināts izskatīt šo jautājumu ANO Speciālajā dekolonizācijas apakškomisijā.
Mēs nepiekrītam LR Kultūras ministrijas augstāk minētajai tēzei, ka Latvijas situācija nav unikāla.
Dramatiskās etnisko proporciju izmaiņas Latvijā un Igaunijā pēckara Eiropas kontekstā ir unikālas divu iemeslu dēļ.
Pirmkārt, tādēļ, ka tās tika realizētas militāras okupācijas apstākļos, pārkāpjot starptautisko tiesību aktus un neprasot okupēto tautu piekrišanu. Okupētājvalsts kolonistu ieceļošana Latvijā sākotnēji norisinājās pat vienlaicīgi ar vietējo iedzīvotāju deportāciju. Līdzīgā veidā etniskās izmaiņas okupētajās teritorijās veica arī nacistiskā Vācija. Jāuzsver, ka arī nacistiskās Vācijas uzvaras gadījumā Latviju bija plānots kolonizēt.
Otrkārt, Latvijas kolonizācijas gadījums Eiropas kontekstā ir unikāls savu apjomu dēļ.
Ja pēckara posmā Rietumeiropā imigrantu vidējā proporcija nepārsniedza viencipara skaitli, tad Latvijā šajā laikā iebrauca tāds kolonistu skaits, ka daudzviet to īpatsvars pārsniedza pat pamatnācijas īpatsvaru.
Lielākajās Latvijas pilsētās latvieši kļuva par minoritāti. Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja
1987. gadā saskatīja nopietnus draudus latviešu nacionālās identitātes zaudēšanai. Vēl tagad valstsnācija ir mazākums (40,7%) valsts galvaspilsētā. Tā ir absolūti unikāla situācija ES Lisabonas līgumu parakstījušo valstu vidū.
Mūsuprāt, ir kļūda to ignorēt.
Domājam, ka, formulējot Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas
pamatnostādnes, nav pareizi izvairīties pieminēt Latvijas kolonizācijas faktu un izlikties, ka PSRS okupācijas radītītās sekas (radikāli izmainīts Latvijas etniskais sastāvs) neko daudz neatšķiras no Rietumeiropas situācijas.
Mūsuprāt, pastāv nopietns risks, ka problēmas risinājumi, kas tiek piedāvāti balstoties uz šādas maldīgas tēzes, novedīs turpat, kur līdzšinējā integrācijas politika, kas arī balstījās uz maldīgiem pieņēmumiem un arī ignorēja LR Saeimas 1996.g. “Deklarācijā par Latvijas okupāciju” ieskicētos virzienus PSRS kolonizācijas seku risināšanai.
Nobeigumā vēlamies pievienoties Rīgas Latviešu biedrības nacionālās identitātes komisijas aicinājumam attiecībā uz KM izstrādāto

“Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu” projektu:” dokumentā patiesi un drosmīgi nosaukt problēmas, nebaidoties nepatikt ļaudīm (par sabiedrības daļu tos grūti nosaukt), kas nevēl labu mūsu valstij. Puspatiesība ir ļaunāka par meliem, jo tai nevar ar visu sirdi piekrist un tāpat arī nevar noliegt.” (3)

(1) Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes (2012-2018) projekts, LR Kultūras ministrija, Rīga, 2011. 5.lpp.
(2)
http://www.km.gov.lv/lv/doc/starpnozares/lidzdaliba/KMPamn_100811_projekts.pdf

2 Turpat, 6.lpp.
(3) RLB Nacionālās identitātes komisija: Latvijas valsts mērķis – latviešu tautas pastāvēšana un attīstība / http://www.delfi.lv/news/comment/comment/rlb-nacionalas-identitates-komisija-latvijas-valsts-merkis-latviesutautas-pastavesana-un-attistiba.d?id=39645393

===========================

Daļa komentāru

========
kaspars712 punkts blogs punkts lv, 07.09.2011 13:15
Par neiecietības iemesliem

Plašsaziņas līdzekļos bieži lasām par to, ka esot jāveic kādi īpaši tautas ‘izglītošanas” pasākumi neiecietības mazināšanai. Vai tiešām tas ir nepieciešams?

Šoreiz apskatīsim tā saukto neiecietību pret citām tautībām un rasēm. Kāpēc tā rodas? Lai to izprastu mums vispirms jāsaprot kāpēc tiek veidotas valstis vispār, un jo sevišķi kāpēc tiek veidotas nacionālas valstis.

Valstis tiek veidotas kā dažādu mehānismu kopums lai aizsargātu šīs valsts veidotājus no citiem, tiem kas vēlas pārņemt varu pār šo valstu veidotāju resursiem. Tātad, piemēram, monarhs izveido (vairāku paaudžu laikā) valsti, nosaka tai robežas, noteikumus kas darbojas valsts teritorijā, utt. Viņam ir savi pavalstnieki, kas tam vajadzīgi, jo maksā nodokļus valsts uzturēšanai. Katram citas valsts ļautiņam ir bez ierunām jāpakļaujas konkrētas valsts noteikumiem.

Kā tur bija, kā ne, bet pēc kāda laika tika veidotas nacionālas valstis. Tādas kuŗās pati tauta noteikšot savus noteikumus. Tautai to vislabāk izdarīt, jo katrā tautā ir gan uzņēmēji, gan strādnieki, gan domātāji utt. Vienu vārdu sakot tautā ir pārstāvētas visas sociālās grupas. Viena sociāla grupa ir tikai viena… Tāpēc mēģinājumi radīt proletariāta valstis, uzņēmēju valstis u.c. ir lemtas agrākai vai vēlākai bojāejai. Pārējo sociālo grupu neapmierinātība kļūst par destruktīvu rīcību attiecībā pret valsti, un sagrauj to. Savukārt nacionālā valstī tiek pārstāvētas visas sociālas grupas, un savstarpējas sadarbības rezultātā veiksmīgi konkurē ar citām valstīm. Tik vien vajadzīgs kā veicināt tautas kopības apziņu šādā valstī, un tauta pati visu izdarīs…

Un nu atpakaļ pie neiecietības (pret cittautiešiem) . Tā veidojas valstīs, kuras nav nacionālas, bet tautai vēl ir kāda kopības apziņa un vēlme veidot savu valsti. Valsts taču tiek veidota lai aizsargātu savējos pret svešiem (sk. augstāk), taču ja tā nekalpo šim mērķim, tad tauta pati cenšas sevi sargāt. Cittautietis taču ir no citurienes. Viņš ir ieradies šeit lai konkurētu ar maniem tautiešiem, ar mani – tā domā normāls nacionālas valsts pilsonis. (Un es šeit nedomāju tūristus. To piemetinu, jo gara acīm jau redzu komentārus kas tiktu pievienoti zem šī raksta, ja es šo apstākli īpaši neizceltu…) Ja reiz tie cilvēki kuŗiem valsts pilsoņi it kā ir uzticējuši varu rūpēties par kopīgo valsti neko nedara lietas labā, tad pilsoņi organizējas paši. Kļūst neiecietīgi pret svešajiem konkurentiem. Taču pavisam dīvaini šķiet, ka varu turošie cilvēki sāk norādīt pilsoņiem ko tie drīkst, un ko nē. Pret svešu zemju viesstrādniekiem esot jābūt iecietīgiem, viņi esot mums vajadzīgi, okupanti, kolonisti un viņu pēcnācēji esot mūsējie, cilvēkiem būtu nepieciešams mainīt savu viedokli, utt. Es pat nepieminēšu visu… Lūk, tas jau liecina par to, ka šie valsts varu turošie cilvēki ļaunprātīgi izmanto šo varu lai īstenotu kādas citas – ārpus konkrētās valsts stāvošas varas intereses.

Un šī atziņa izskaidro arī to, kādēļ latvietis Latvijā nav saimnieks savā zemē, nav un nav ne pārticības, ne pārējais pēc kā tīko cilvēki. Mēs tik vien drīkstam noteikt valsts dzīvē kā aiziet uz vēlēšanām un nobalsot par kādu kas mūsu intereses nepārstāvēs, jo tie, kas tās varētu pārstāvēt jau laikus ir nobīdīti malā. Vara taču neļaus to sev atņemt. Un neļaus jebkuŗiem līdzekļiem. Mēs drīkstam atļautos datumos pavicināt karogu, aizdegt svecīti, Ja to darām neatļautos datumos, tad vara tūlīt sarīda tos tautiešus kas ir noticējuši varas godaprātam pret tiem kas tam netic. Tie, kas netic esot ļaunie radikāļi.

Vara manipulē ar cilvēku prātiem lai īstenotu mērķus kas nav saistīti ar tautas mērķiem. Tādēļ atcerēsimies – neticam

kaspars712 punkts blogs punkts lv, 07.09.2011 13:17
Neticēsim tam ka šobrīd Latvija ir neatkarīga, ja zinām ka dažādi starpvalstu organizāciju likumi un līgumi ir pārāki nekā Latvijas Satversme. Atcerēsimies, ka Tikai pašiem organizējoties sevis aizstāvībai mēs varam kļūt saimnieki savā zemē. Darīsim visu iespējamo lai vara būtu atkarīga no mums nevis mēs no varas. Sāksim domāt par to kā to panākt. Dalīsimies savās pārdomās ar citiem. Būsim konstruktīvi neiecietīgi pret tiem kas mums traucēs (tādi noteikti būs)

========

kā tad to janis.r dekolonizācija,, 07.09.2011 14:59
Pēc 2 pasaules kara vāciešu izūtīja no Čehoslovākijas Sudetu apgabala (2 miljonus) un no Karalaučiem ((vācu: Königsberg, prūšu: Kunnegsgarbs), tagadējās Krievijas Kaļiņingradas. Tā ka, ja vēlās, tad to var izdarīt. Ja ir politiska griba un spiedoša, neatliekama vajadzība.

Nebaidies ka Krievija par tādu gribu Latvijai sprandu salauzīs??? Vai tev aiz loga superarmija dislocējās???Vai tu naivais ceri ka tev NATO skries palīgā,par to ka Latvija būtu pārkāpusi pašu NATO un ES izdotos demokrātijas un liberalizācijas likumus????NU taču beidziet murgot un fantazēt,ta ka tādi bērnudārza iemītnieki.Par šitādiem lēmumiem pati NATO un ES Latviju noliks pie vietas,ka pat Krievijai nevajadzēs piepūlēties.

========

zanzibars, 07.09.2011 15:50
Latvijas varas iestādes līdz šim ir tikai taisnojušās uz Krievijas apvainojumiem, lai tas būtu EDSO, vai ANO.
Kad Latvijas prezidents beidzot saņemsies drosmi un, uzrunājot ANO, vai Eiropas Parlamentu, nosauks lietas skaidri, kā šajā vēstulē?!
Kāpēc mēs to nerdarām?
Kāpēc dodam priekšroku nebeidzami taisnoties, it kā tā būtu mūsu vaina, ka PSRS šo zemi kolonizēja.

========

cd tam SKAbarga(noverojumi), 07.09.2011 15:53
Krievijas šodienas galvenie ieroči ir energoresursi un diasporas ārzemēs. Krievija nākotnē arvien vairāk ieguldīs naudu tautiešu nevalstiskās organizācijās ārzemēs. Krievijas ārpolitikai ļoti svarīga vieta ir Latvijas krievvalodīgā diaspora – viens no galvenajiem ieročiem, lai iespiestos Eiropas Savienībā. Skaidri redzamas Krievijas rezidentes Ždanokas aktivitātes Eiropā: krievu partijas organizācija, cīņa par oficiālu krievu valodas statusu Eiropā, utt. Krievu minoritātei jānodrošina valodas lietošanas iespējas, kultūras identitāte, lai šo minoritāti kā Krievijas sastāvdaļu saglabātu pasaules reģionos. Ilgi nevar pastāvēt plaisa starp realitāti un ideoloģiju. Realitāte neokoloniālisms, ideoloģija – rusifikācija, turpināt Krievijas iefiltrēšanos ES.

========

PAREĢOJUMS, 07.09.2011 16:09
Finks esot pareģojis, ka Latvija tikšot galā, ar okupācijas sekām un latviešu tautai sākšoties zelta laiki.Lūk, šis pareģojums “Latvija atkal plivinās sarkanbaltsarkano karogu, bet pie varas būs komunisti. Tā tas ilgs vairākus gadus. Komunisti nedarbosies latviešu tautai, bet krievu interesēs. Daudzi būs runu par brīvību un neatkarību. Tas būs tukšas muldēšanas laiks. Joprojām būs tas pats viss sliktais pret latviešiem. Komunisti padarīs latviešus plikus un nabagus. Paši viņi savāks lielas vērtības. Tās iegūs krievi un žīdi. Tās nebūs godīgā ceļā iegūtas vērtības. Tad – es nevaru pateikt, kā tas iznāks – bet viņi būs spiesti atdot visu atņemto latviešiem atpakaļ. Būs milzīgs pasaules spiediens – krievi un visi svešie dabūs braukt prom”… Es šo pareģojumu pirmo reizi dzirdēju Latvijas radio 1, kad to lasīja Lija Guļevska, pēc tam izlasīju “Jumavas” grāmatā par gaišreģi Finku.

PAREĢOJUMS, 07.09.2011 16:14
Pareģojumi par Krieviju no rīdzinieka Andreja Čanguļa atmiņām. Tie bija publicēti avīzē Nacionālā Neatkarība 1993.gada 7.- 13.aprīlī. Vēlāk šis raksts iekļauts grāmatā par Eiženu Finku, taču no tā izņemtas šī un vēl divas citas vietas. Citēju: „Finks vairakkārt runāja tieši par Krievijas nākotni. Reiz viņš teica: „Kā reiz sabruka cariskā Krievija, tā sabruks komunistu Krievija. Tas tāpēc, ka krievs vienmēr bijis tautu slepkava un zaglis. Ļaunums vienmēr nāk darītājam atpakaļ. Tu to piedzīvosi un redzēsi. Krievu komunisms ir iznīcinājis miljoniem nevainīgu cilvēku, un visa pasaule runās, cik milzīgi šie upuri bijuši””. Vēl citreiz Finks teicis: „Tu pats redzēsi – varenā Krievija sabruks kā kāršu namiņš.
Tautas, kas tajā un ap to dzīvo, tikko tiks brīvas, tā saplēsīs Krieviju gabalos! Tautas, kas bijušas zem Krievijas jūga, kolīdz tās mazliet nostiprinās pašas savu iekšējo varu, trieks krievus ārā no savām zemēm. Un viņi to būs pelnījuši. Pēdējās Krievijas robežas es redzu tikai ap Maskavu, Ļeņingradu un Baltkrieviju. Tur paliks visi lielie mahinatori, kuri negribēs strādāt, un viņi kļūs pēdējie nabagi. Tad, meklējot labāku dzīvi, krievu tauta izklīdīs pa visu pasauli”. Cits Finka citāts: „Es redzu, ka Maskava nogrims… Būs milzīgs sprādziens, kas satricinās visu Krieviju. Miljoniem cilvēku ies bojā…” Saskaņā ar Čanguļa stāstījumu, šie pareģojumi attiecināmi uz 1957.gada nogali un 1958.gada sākumu.”

========

cd, 07.09.2011 16:15
Lai saglabātu savas pozīcijas bijušajās kolonijās, kolonisti izmanto neokoloniālisma cīņas formas. Krievijai, tikpat kā citām metropolēm, nav pa prātam brīvību atguvušo zemju neatkarības nostiprināšanās un šo formu viņi izmanto arvien agresīvāk, brutālāk un rafinētāk. Krievijas politiķi iet dažādus ceļus un izmanto simtiem paņēmienu, lai šīs zemes atkal piesaistītu sev vai iekļautu savā interešu sfērā, lai brīvi izmantotu to teritorijas un infrastruktūru savos stratēģiskos nolūkos.
Svarīgu vietu ieņem ekonomiskā ekspansija (investīcijas, kredīts un subsīdijas), ekonomiskā, tirdzniecības, tarifu diskriminācija. Nelegālu līdzekļu iepludināšana valstī nekustamo īpašumu un zemes iepirkšanai. Cenšas diktēt ekonomiku, ko nereti savieno ar politisko spiedienu.
Paredzēti t.s. palīdzības fondi dažādām sabiedrības grupām. Tautību un etnisko grupu savstarpējā naida uzkurināšana. Politiskas provokācijas, valsts nomelnošanas kampaņas starptautiskā līmenī, valsts politiskas iekārtas destabilizācija. Pat iekšējās kontrrevolūcijas un nekārtību atbalstīšana. Politiskās korupcijas veidošana un šantāža visos līmeņos. Visi ieroči labi cīņā par sava pārākumu – neoimpērisko ambīciju dzīvi.

========

zanzibārs – zobam, 07.09.2011 16:15
Ja pasaulei (ANO) nav pie pakaļas mūs pamācīt, kā pareizi vajag integrēt PSRS kolonistus, tad viņiem nebūs pie pakaļas arī, piemēram, no Latvijas prezidenta uzklausīt šī jautājuma starptautiski tiesisko pamatu. Un ja ANO ir liela rūpe un vēlme šo jautājumu risināt, tad lūdzu, risināsim pēc likuma.
Nevis prettiesiski uzkrausim to LV nodokļumaksātājiem.

========

Ainars, 07.09.2011 17:21
Tāpēc, ka tādu baru integrēt nav iespējams, cilvēce pieņēma, pēc ilgas, traģiskas, rūgtas pieredzes, starptautisku likumu – 1949.g. Ženēvas konvenciju, kura kolonizāciju aizliedz. Ja varētu bez tā visa iztikt, tad minētā konvencija nebūtu pieņemta. Taču, neskatoties uz to, demagogi un štirlici, mēģina izlikties, ka dekolonizācijas problēma nav aktuāla.

========

strādniekam, 07.09.2011 18:22
Neviens speciāli nedala pēc tautības, jo lojāli nelatvieši, kuri aizstāv latviešu tautas intereses un uzstājas pret lielkrievšovinistiem ir savējie, bet diemžēl tādu ir smieklīgi maz un lielkrievšovinistu nospiedošais vairākums tādus no sava vidus izstumj un pat vajā. Spilgts piemērs ir lojālā nelatviete Ludmila Sočņeva, pret kuru tika veikti dažādi uzbrukumi no lielkrievšovinistu puses.

========

baltkrievs, 07.09.2011 18:32
Президент Латвии звонит Президенту России:
Ну как вы там , Латвию будете покупать?
Ответ: С народом или без?
А как вы хотите?
Ответ: желательно без.
Ну тогда надо еще немножко подождать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

========

Moldovā tas pats, kas Latvijā, 07.09.2011 19:31
В дипломатическом документе США, опубликованном Wikileaks, подтверждается то, что мы знали с самого начала: Москва использует русский язык в качестве оружия в бывших советских республиках, пишет Timpul. Американские аналитики в 2007 году считали, что Россия наращивает свои усилия по продвижению русского языка, с целью использовать его в виде элемента soft power. Этот факт, который вскрыли американские дипломаты, уже давно известен людям, испытавшим на собственной шкуре действие этого оружия. В то же время русский язык и способ его использования Москвой едва ли может быть отнесен к soft power. Это скорее оружие массового уничтожения, оружие, предназначенное для геноцида.

Новые кибер-пропагандисты молдовенизма, предлагают очень интересное определение молдавского этноса, продолжает Timpul. Поскольку битву дифференциации “молдавского языка” от “румынского” выиграть очень трудно, кибер-молдовенисты сквозь зубы всё же признали, что различий-то имеется маловато. Получается, настоящий “молдаванин”, на самом деле, тот, кто говорит по-русски. Без русского “молдаване” не слишком бы отличались от румын. Но с момента, когда начинается действие “оружия” – русского языка, происходит геноцид: между Прутом и Днестром исчезают румыны.

Moldovā tas pats, kas Latvijā, 07.09.2011 19:40
Физический геноцид – вопрос известный и изученный: один народ применяет силу, чтобы попытаться уничтожить другой народ, пишет Timpul. В большинстве случаев попытки физического уничтожения миллионов людей обречены на провал. Однако, культурный геноцид является гораздо более извращённым действием. Всё происходит мирным путём, без смертей. Одна культура претендует на превосходство – базируясь на военной силе – и насильно принуждает людей других культур изменить свой язык и обычаи. Процесс происходит постепенно, в течение десятилетий и столетий. Обычно культурный геноцид длится до тех пор, пока присутствуют оккупационные армии. Но, если проходит достаточно долгий период в ситуации, когда родная культура претерпевает значительные изменения, тогда эффект от лингвистического оружия массового уничтожения продолжается гораздо дольше по времени.

Нет ничего плохого в том, чтобы говорить на русском языке, продолжает Timpul. Но в странах бывшего Советского Союза русский язык идёт в пакете с определенной идеологической ориентацией, со склонностью считать Москву источником абсолютного добра. Москва является столицей империи, каких было много, и ещё сколько же ещё будет. Такое государство, как Россия, не обладает целью делать людей счастливыми, но – любыми средствами защищать свои интересы. Империя делает то, что должна делать, чтобы защитить завоёванное. Все, что приходит из Москвы, призвано поддерживать Москву. Сколько миллионов людей были лишены собственной культуры после их завоевания Российской Империей? Сибирь, Средняя Азия были населены народами со своими культурами, немногие из которых ещё способны восстановиться. Никто не заставил Москву ответить за совершение серийных культурных геноцидов. Легко говорить о красоте русского языка, величии русской культуры. Никто не отрицает этих качеств. Но почему бы не вспомнить сотни культур, исчезнувших ради того, чтобы русский язык и культура процветали? – подводит итог издание.

========

Piekrītu, 07.09.2011 19:54
rakstam. Bez patiesības par pagātni runāt par integrāciju nākotnē mozīmē būvēt augstceltni bez pamatiem. Bet patiesību cittautieši negrib pieņemt tāpēc, ka no šīs patiesības izrietošās sekas viņi iztulko pēc pieraduma – sliktā, sliktākā vai vissliktākajā formā atkarībā no samaitātības pakāpes. Diemžēl tāpat dara arī “Eiropa” – jo ir stingri pārliecināta, ka latvieši no kokiem ir nokāpuši nesen un acīmredzamās patiesības atzīšana radīs katastrofu. Kāpēc tas ir tā – tas ir cits jautājums. Sausais atlikums ir tāds, ka patiesības atzīšanu būtu panākt nesalīdzināmi vieglāk, ja tiktu vienlaikus skaidri definētas šādas atzīšanas konsekvences Latvijas valsts izpratnē un arī Latvijas valsts vārdā – ar cilvēktiesībām pilnīgi savienojamā formā.

========
ta tas ir, 07.09.2011 20:35
kgb dzemdetaa patalogiskimeligimafiozaa 4. maija rezhima komunistbandformejumi izmisigi censhas legalizet psrs civilokupantus.
D D D

========

haha, 07.09.2011 20:53
Lasu jūsu komentāris,un ņirdzu.Ak tās mūžigās sapes,mūžīga ņaudēšana un kunkstēšana par valodu,”okupāciju”.Jūs ar savu valodu kā vista ar olu,jo tai ir tik pat smadzenes kā mūsu komentētājiem.Jūs juridiski atteicāties no krievu valodas,un ko jūs panācāt?Jūsu bērni spiesti braukt prom tāpēc ka nevar atrast darbu bez krievu valodas zināšanām.Tirgus visu regulē.Bet krievu valoda kā bija Latvijā,tā arī paliks.Un tie murgi par kaut kādu dekolanizāciju,ir pumpaino tīņu fantāzijas tāda paša tīņa dombrava vadībā.Kas jums ļaus veikt dekolonizāciju?Vai esat piemirsuši kas ir jūsu saimnieki???ES.Un ES līderi(Vācija,Francija) bīda daudzmiliardu biznesu ar Krieviju,un jūsu mužīga kunkstēšana viņiem ir pie vienas vietas,ir jāpelna nauda,un deļ tā jūsu saimnieki to nekad nepieļaus,konfliktēt ar Krieviju deļ kaud kādas Latvijas un latviešu mūžigām sāpēm.Bet mums ir demokrātija,tā kā varat drukāt tālāk.

========

asns, 07.09.2011 21:24
Lindermans ne vāc parakstus , bet veic naidīgu darbību pret Latvijas valsti un Latvijas Republikas SATVERSMI,KUR AR LIKUMU NOTEIKTA VALSTS VALODA- LATVIEšU VALODA.Pie tik humānas un vienaldzīgas drošības orgānu attieksmes ir iespējams aicināt gāzt arī valsts iekārtu.Nebūs valodas -nebūs Latvijas valsts,un tā jau būs panākta lielākā uzvaras daļa ,lai iznīcinātu valsti ar nosaukumu LATVIJAS REPUBLIKA.Nosauciet skaitli:cik cilvēku no 1,5milj.padomijas gados ieceļojušajiem cittautiešiem pieņēmuši Latvijas pilsonību atjaunotās Latvijas 20 gados, un jums būs skaidrs ,cik liela intrese sveštautiešiem par integrāciju latviešu vidē.Tieši otrādi :viss tiek darīts ,lai deintegrētu latviešus no savas vides,radot Latvijā nepanesamu vidi latviešu nācijai ne tikai sociālajās sfērās,bet arī kropļojot vienīgo saziņas līdzekli-valodu, kas ir varenās integrācijas bēdīgākais panākums( dažu teikumu nomurmulēšana eksāmena laikā, lai dabūtu Latvijas pilsoņa pasi),pēc tam jau to “sobačij jazik” var nelietot.Elertes k-dzei iesaku translēt valsts televīzijā 9.maija mītiņu no Uzvaras bulvāra, un ar to būs pateikts viss.

========

Krievijas aktualitāte, 07.09.2011 21:30
Бывший глава биржи «Алиса», затем гробовщик, а ныне овцевод-предприниматель Герман Стерлигов выступил с оригинальной идеей реформы России и превращения её из загнивающей империи зла в процветающее европейское государство с богатым населением.
Свою идею Стерлигов изложил в открытом письме (с приложением к письму карты России и предлагаемых к продаже территорий) на имя русских главарей Путина и Медведева.
Стерлигов пишет:
— Хочу поделиться плодами размышлений за время 7 лет крестьянской жизни. Ситуация с абортами, пьянством, наркоманией, колдовством и, вообще, деградацией русского народа крайняя. Кроме мегаполисов, в основном, в стране пустыня.
Даже в Центральной России идет уверенное замещение титульных наций другими народами. Даже в центре нас не хватает для простого размножения. Скорее всего, дергаться поздно, но терять нечего: вдруг, получится остановить наше дружное вымирание. Для этого нужно отсечь все, что тянет нас на дно: от пьяной и обколовшейся сволочи до территорий, которые уже некому ни возделывать, ни оборонять.
Огромная территория – это приговор для вымирающего народа.
Считаю целесообразным и необходимым создание механизма по продаже через межгосударственные аукционы краев и областей Сибири и Дальнего Востока с целью переселения оставшегося в живых титульного населения в центральные районы России, на что и использовать вырученные от продажи средства.
Продажу осуществлять только за золото и стараться использовать принцип черезполосицы, продавая регионы разным странам с максимально геополитически выгодным для нас размещением будущих соседей.
Республики Кавказа, Татарстан и Башкирию мы уже продать не сможем, поэтому придется просто даровать им независимость, хотят они этого, или нет.
Если с Сибирью и Дальним Востоком не решить проблему через коммерческую продажу этих территорий сейчас, пока мы еще, может быть, в силах продавать, то завтра точно будет поздно: до Урала будет один сплошной Китай, причем, совершенно бесплатно и очень скоро

========

oxy, 07.09.2011 21:55
nebutu Latvija pielauta nekontroleta naturalizacija, Latvijai nebutu tagad vel papildus jadoma par SC ietekmes palielinasanos un Kremla pretigajiem tikojumiem…ka so situaciju LV atrisinat? jo pagaidam viss iet tikai purva un ir bumba ar laika degli!

========

ukraiņvalodīgajam, 07.09.2011 22:48
Krievvalodīgais ir sinonīms Krievijas – PSRS kolonizatoram vai iekarotājam, kas padomju kolonizācijas, rusifikācijas politikas dēļ apmeties kādā bijušajā vai esošajā Krievijas kolonijā. Arī par pārkrievotu latvieti, kurš kalpo lielkrievšovinistu ģeopolitiskajām interesēm var teikt, ka viņš ir krievvalodīgs.

========

07.09., 08.09.2011 00:02
Var raudāt un birdināt žēlas asariņas. Nevienu pasaulē tas neinteresē, drīzāk apnīkt. Kas gan pasaulē cilvēces vēsturē tik nav noticis. Vēsture nesākas ar 1918.gadu, kā te daļa iedomājas. Ja lielās valstis savu pretrunu dēļ konkrēti ļāva izveidoties tādai valstij kā mūsu, tad tas dzīvē ir jāapstiprina un jāpierāda spēja eksistēt. Ne jau mēs un mums līdzīgie noteiks pasaules ģeopolitisko attīstību un regulēsim to. Labi, ka ļauj mums parunāt. Starp valstīm pastāv tikai individuālās intereses un nekas vairāk. Visas draudzības un partnerības ir tikai savtīgu interešu vārdā. To mēs labi redzam kaut vai attiecībās ar mūsu ziemeļu un dienvidu kaimiņiem. Visa mūsu nacionālā iedomība ir tukša plātība, par ko citi tik pasmīn. Ar tādu mazu iedzīvotāju kopējo skaitu, kāds šobrīd ir Latvijā, ar sabrukušu rūpniecību, ar nenormāli sadrumstalotu lauksaimniecību, lieliem ārējiem parādiem vajadzēu gan padomāt, ko darīsim parīt. Citas valstis neļaus tik nelietderīgi izmantot teritoriju, jo neatrodamies jau Antarktīdā. Un tad arī tur mūs pabikstītu. Ja brīža nepieciešamības dēļ ar mums “cimperlējas”, tad tas nenozīmē, ka tas būs ilgi. Un ne jau krievi vai kādi citi ir pret mums sazvērējušies. Bet vienkārši, ja nespēj “pavilkt”, tad nāks citi, kuri to spēj un grib.

========

nekorekts-PATIESS, lai arī kož acīs un ausīs!, 08.09.2011 08:54
vISMAZ VIENS ATMASKO politkorektuma mēra BACIĻU saēsto latvijas politikāņu sabiedrību!

========

Ģirts, 08.09.2011 09:07
ko jūs varat cepties par to krievu valodu. vienkārši nerunājiet tajā ,ja esat latvieši,tad arī runājiet savā dzimtajā valodā,krievam ir jāpielāgojas mums nevis otrādi.un ja arī nedod dievs pieņems to divu valsts valodu likumu,neviens velns uz visas pasaules nevar piespiest runāt tajā otrajā valsts valodā.un sadzīvē arī runājiet Latviski un krievam vienkārši nebūs izvēles

http://www.delfi.lv/news/comment/comment/edvins-snore-par-nacionalas-identitates-un-sabiedribas-integracijas-politiku-atklata-vestule-sarmitei-elertei.d?id=40496369

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s