Atskaite par PSRS Valsts drošības komitejas darbu 1985. gadā

(Nedomāju, ka izcila lasāmviela, bet vēstures liecība, pie kam ļoti vērtīgi lasīt, turot prātā 1989. gada 1.decembri (https://tencinusarunas.wordpress.com/2011/08/23/aukstais-kars-latvija-pec-molotova-ribentropa-slepena-liguma-teheranas-jaltas-potsdamas-un-maltas-slepenas-vienosanas-jeb-%e2%80%93-latvijas-neatkaribas-isa-pavada/), kad Gorbačovs devās Maltā lūgt aizdevumu no “pretinieka”, jo PSRS ideoloģiskā, represīvā un saimnieciskā iekārta bija piebeigusi pati sevi. Man šķiet, ka galvenais valsts noslēpums, ko “nelokāmi pašaizliedzīgi” no savas tautas un pasaules sargāja KGB, bija PSRS sabrukums. Dod, Dievs no tā mācīties.  I.L.)

__________________________________

PSRS VALSTS DROŠĪBAS                               {2 neizlasāmi uzraksti}    12
KOMITEJA                                                         Īpaši svarīgi {un divas slīpas svītras}
19.2.86 №  321-Č/OV
Maskava

PSKP CK
Biedram Gorbačovam M.S.

Atskaite par PSRS Valsts drošības komitejas
darbu 1985. gadā

PSRS Valsts drošības komitejas darbība pilnībā bijusi pakļauta Komunistiskās partijas prasībām par uzticamu Padomju valsts un sabiedrības drošības nodrošinājumu.
Valsts drošības orgāni ir veikuši pasākumu kompleksu, lai ar čekistiskiem paņēmieniem palīdzētu realizēt PSKP CK (1985.gada) aprīļa un oktobra Plēnumu lēmumus PSRS sociāli-ekonomiskās attīstības paātrināšanai, padomju sabiedrības vispusīgai attīstībai, PSRS pozīciju nostiprināšanai starptautiskā arēnā, pretdarbībai imperiālisma agresīvajai politikai.
Visu savu darbību Drošības komiteja īstenoja tiešā PSRS Centrālās Komitejas vadībā, nemainīgi darbojās stingrā atbilstībā ar partijas politisko līniju. Čekisti bez novirzēm ievēroja sociālistisko likumību, pastāvīgi balstījās uz darbaļaužu masu palīdzību.
Komitejas vadība un Kolēģija ir pieņēmusi iedarbīgus mērus, lai mobilizētu esošās rezerves un iespējas KGB orgānu un karaspēka kaujas gatavības paaugstināšanai, pārvaldības pilnveidošanai, kadru radošās aktivitātes attīstībai.
Izlūkošana galvenās pūles virzīja uz iegūstamās informācijas par ASV, citu NATO valstu, Japānas un Ķīnas Tautas republikas valdošo aprindu politiku attiecībā uz Padomju Savienību, to praktisko darbību mūsu zemes starptautisko pozīciju, Padomju valsts miera iniciatīvu graušanā kvalitāti un operativitāti.

2556   

{nesalasāma rezolūcija rokrakstā}

Pirmās pakāpes uzmanība tika veltīta informācijai par pretinieka militāri-stratēģiskajiem plāniem, tā nodomiem militāra pārsvara sasniegšanā pār PSRS, iespējama pēkšņa raķešu-kodolkara izraisīšanas gatavošanas pazīmēm, par citām problēmām, kas skar Padomju Savienības, sociālistisko un mums draudzīgu valstu vitāli svarīgas intereses.
Tika pildīti uzdevumi, lai nodrošinātu augstākā līmeņa starptautiskās tikšanās Ženēvā un Parīzē.
Instancēm, ministrijām un pārvaldēm nosūtīti vairāk kā 8 tūkstoši informācijas materiāli, to skaitā 700 analītiski dokumenti, no tiem 186 – sevišķi svarīgi.
Regulāri tika iegūta kapitālistisko valstu un to militāri-politisko bloku dokumentāla slepena informācija, pārtverot un atšifrējot saraksti, kas tiek nodota caur dažādām sakaru sistēmām.
Vadoties no partijas prasībām zinātniski-tehniskā progresa un padomju ekonomikas attīstības paātrināšanas jautājumos, tika pieņemti mēri zinātniski-tehniskās izlūkošanas efektivitātes paaugstināšanai. Tā ir ieguvusi ievērojamu dokumentālas informācijas apjomu par vadošo kapitālistisko valstu jaunākajiem sasniegumiem un atklājumiem zinātnes, tehnikas un tehnoloģijas jomās. Liela vērība ir pievērsta jaunu materiālu un paraugu tipu iegūšanai, to skaitā ar prioritāru lietišķu raksturu. Realizēts vairāk par 40 tūkstošiem informāciju un 12 tūkstošiem paraugu tipu. Ņemot vērā galvenos uzdevumus un PSRS Ministru padomes Valsts komisijas par militāri-rūpnieciskiem jautājumiem uzdevumus, iegūti vairāk kā 6500 paraugu tipu. Uz Aizsardzības ministriju un PSRS Bruņoto Spēku Ģenerālštābu nosūtīti 1610 materiāli un 309 paraugu tipi. Iegūto zinātniski-tehnisko datu un paraugu izmantošana pēc atbilstošo resoru vērtējuma ir ļāvusi ietaupīt valstij ievērojamas summas starptautiskā valūtā un nodrošina ieguvumu laikā.
Izlūkošana ir sistemātiski veikusi aktīvus pasākumus, lai palīdzētu realizēt Padomju valsts ārpolitiskās iniciatīvas, ASV un to sabiedroto agresīvās politikas atmaskošanu.
Ir īstenoti aktīvi pasākumi, kas vērsti uz amerikāņu “zvaigžņu karu” diskreditāciju, uz starpimperiālistisko pretrunu saasināšanu un padziļināšanu, uz pretkara kustību aktivizāciju Rietumu valstīs.
Ir palielinājies nelegālās izlūkošanas ieguldījums svarīgas informācijas iegūšanas un speciālu pasākumu veikšanas darbā.
Antisovjetisma un ekstrēmisma bīstamības pieauguma apstākļos ir pastiprināts padomju pārstāvju un pilsoņu drošības nodrošināšanas darbs. Ir izjaukts ievērojams provokatorisku akciju skaits. Sakarā ar uzvedības noteikumu pārkāpšanu un citu iemeslu dēļ no ārzemēm ir atsaukti 330 cilvēki, tostarp 139 zinātnieki un speciālisti. Atgriezties PSRS ir atteikušies 35 cilvēki.
Pretizlūkošana ir vērsusi savas pūles uz pretinieka speciālo dienestu izlūkošanas-graušanas nodomu un akciju pret PSRS savlaicīgu atklāšanu un izjaukšanu. Ir veikti sekmīgi pasākumi, lai izvērstu operatīvās pozīcijas pretinieka orgānos un ārzemju pretpadomju veidojumos.
Ir atklātas bīstamas pretinieka specdienestu aģentūras akcijas, to mēģinājumi piekļūt PSRS kara noslēpumiem. Ir izjaukta virknes rezidentūru, kas darbojas ASV, Anglijas, Francijas diplomātisko pārstāvniecību aizsegā, darbinieku spiegošanas darbība, astoņi no tiem izraidīti no PSRS. Ir izjaukti 113 militāru diplomātu braucieni pa valsti un 29 izlūku mēģinājumi mēģinājumi iekļūt sevišķi svarīgu militāru un citu objektu zonās.
Ir atmaskota deviņu padomju pilsoņu spiegošanas darbība, kuri nodevuši pretiniekam svarīgus valsts noslēpumus. Ir apsteigti vairāku desmitu naidīgi noskaņotu un morāli nenoturīgu personu nodomi pēc savas iniciatīvas nodibināt sakarus ar ārzemju izlūkošanām.
Liela nozīme ir tikusi piešķirta padomju ekonomikas un zinātnes aizsardzības pasākumiem pret graujošām pretinieka specdienestu shēmām. Ir veikta virkne veiksmīgu pasākumu ASV un tās partneru pūļu bloķēt PSRS ārējās ekonomikas un zinātniski-tehniskos sakarus izjaukšanā. Ir atklāts ievērojams skaits ārzemnieku, kas iesaistīti pretinieka specdienestos. Par spiegošanu un citu graujošu darbību četri no tiem saukti pie kriminālatbildības, 23 izraidīti no PSRS, daudziem slēgta iebraukšana mūsu zemē. Ir izjaukta vairāku ārējās tirdzniecības organizāciju amatpersonu noziedzīga darbība, kurus uzpirkušas ārzemju firmas, kurām tie ir nodevuši dienesta noslēpumus, nesot zaudējumus valsts ekonomikai.
Ir turpināta valsts noslēpumu, pirmkārt, īpaši izceltu aizsardzības problēmu, svarīgu tautsaimniecisku un zinātnisku programmu aizsardzība. Ir sistemātiski veikta slepenības režīma stāvokļa kontrole ministrijās un resoros.
Ir uzlabota šifrētu telegrāfa un slēgtu telefona sakaru aizsardzība valsts un PSRS Bruņoto Spēku pārvaldes sistēmā.
Ir nodrošināta 2440 vilcienu ar īpašām un militārām kravām pārbraucienu, jaunākā bruņojuma pārbāzēšanas slepenība un drošība.Ir izjaukta virkne noziedzīgu elementu mēģinājumu nolaupīt transportlīdzekļus ar mērķi bēgt uz ārzemēm, četrpadsmit tādas personas ir sauktas pie kriminālatbildības.
Liela uzmanība ir pievērsta diversiju-kaitniecisku akciju, citu ārkārtēju notikumu izjaukšanai rūpniecības un transporta objektos. Čekistu aparāti ir aktīvi veicinājuši instanču norādījumu izpildi par cīņas ar kukuļņemšanu, socialistiskā īpašuma laupīšanu īpaši lielos apmēros pastiprināšanu, citu negatīvu parādību novēršanu tautas saimniecībā.
Militārās pretizlūkošanas orgāni ir izrādījuši vispusīgu palīdzību komandējošam sastāvam un politorgāniem PSRS Bruņoto Spēku pastāvīgas kaujas gatavības uzturēšanā, kara noslēpumu saglabāšanas nodrošināšanā. Armijā atmaskoti divi ASV CIP aģenti. Sadarbībā ar draugu drošības orgāniem padarīti nekaitīgi astoņpadsmit spiegi no ārzemnieku vidus, kas darbojušies padomju karaspēka apkārtnē Varšavas Līguma valstīs. Kopīgi ar Afganistānas drošības orgāniem atmaskoti septiņi pretinieka specdienestu aģenti un 132 kontrrevolucionāru veidojumu aģenti.
Izpildot instances pieņemto lēmumu, ir izvērsts un aktīvi veikts darbs, lai no pretinieka shēmām aizsargātu PSRS Iekšlietu ministrijas orgānus un karaspēku.
Atskaites periodā valsts drošības orgāni ir aktivizējuši cīņu ar šķiras ienaidnieka ideoloģiskām diversijām. Čekisti ir visur piedalījušies partijas orgānu darbā, lai novērstu dažādus negatīvus procesus un parādības, pilnveidojuši apsteidzoši-profilaktisko darbību.
Pieņemto mēru rezultātā ir izjaukti pretinieka specdienestu plāni plašākos mērogos inspirēt mūsu zemē pretsabiedrisku elementu naidīgo darbību.
Maskavā, Ļeņingradā, padomju republiku galvaspilsētās un citās pilsētās ir apsteigtas un izjauktas vairāku simtu ārzemju pretpadomju nacionālistisku, cionistisku un klerikālu organizāciju emisāru un funkcionāru graujošas ideoloģiskas akcijas. No tiem 300 izraidīti, 322 slēgta iebraukšana PSRS. Ir atklāti un izraidīti 15 ārzemnieki, kas saistīti ar ārzemju teroristiskām organizācijām. Ir padarīti nekaitīgi un nodoti ADR valsts drošības orgāniem seši afgāņu ekstrēmisti, kas iesūtīti teroristisku aktu veikšanai XII Vispasaules jaunatnes un studentu festivāla laikā Maskavā.
Rašanās stadijā Ukrainā, Baltijas republikās, dažās citās vietās atklāti 25 nelegāli nacionālistiski grupējumi. Ir izjaukti procionistisku elementu mēģinājumi radīt virkni nelegālu grupu. 28 aktīvākie naidīgas darbības inspirātori saukti pie kriminālatbildības. Ar savlaicīgi pieņemtiem mēriem ir apsteigta 93 jaunatnes grupējumu veidošana uz ideoloģiski nepareiza pamata.
Par naidīgu darbību un citiem likumpārkāpumiem pie kriminālatbildības saukti 11 nelegālā stāvoklī atrodošies baznīcas-sektu vadoņi, ir izjaukta daudzu reliģisku ekstrēmistu prettiesiska darbība, likvidēti vairāki tipogrāfiju punkti, pārkraušanas bāzes un literatūras noliktavas. Pieņemto mēru rezultātā vidusāzijas un ziemeļkaukāza republiku teritorijās pārtraukta apmēram 170 pagrīdes “skolu” darbība reliģijas mācīšanai bērniem, virkne sektantisku draudžu pievērsta legalizācijai.
Sameklēti 1275 anonīmu pretpadomju un apmelojošu materiālu autori, 97 no tiem saukti pie kriminālatbildības. Atklāta 21 akcija, saistīta ar sprāgstvielu lietošanu.
Ņemot vērā patreizējo stāvokli, pieaugušos militāru konfliktu un provokāciju draudus, tika pilnveidota KGB robežapsardzes karaspēka kaujas gatavība un dienests, paaugstināta PSRS valsts robežas aizsardzības drošība. Robežsargi ir veikuši lielu darbu, lai novērstu pretinieka specdienestu aģentūras, diversantu un teroristu iekļūšanu valstī, ieroču un citu graujošas darbības līdzekļu izmešanu, kontrabandas vešanu; aktīvi piedalījušies jūras bagātību aizsardzībā. Ir aizturēti 16466 valsts robežas pārkāpēji. Pārbaudīti apmēram divi tūkstoši ārzemju kuģu. Par jūras zvejas noteikumu pārkāpumiem uzlikti sodi vairāk kā trīs miljonu involūtas rubļu apmērā.
Robežapsardzības karaspēks ir sekmīgi izpildījis speciālos uzdevumus, sniedzot internacionālu palīdzību Afganistānai.
KGB orgāni ir aktīvi piedalījušies partijas un valsts darbībā, lai audzinātu padomju cilvēkiem augstu politisku modrību, cieņu pret tiesībām un likumiem, ir veikuši lielu darbu noziedzīgu, pretvalstisku darbību, politiski kaitīgu procesu un parādību novēršanā. Ir veikti apsteidzoši-profilaktiski pasākumi attiecībā pret 15274 cilvēkiem.
Humāna attieksme pret noklīdušiem padomju pilsoņiem ir apvienota ar cietu un izlēmīgu naidīgu elementu noziedzīgu darbību izjaukšanu. Pie kriminālatbildības saukti: par sevišķi bīstamiem valsts noziegumiem – 57 cilvēki, citiem valsts noziegumiem – 417, citiem noziegumiem – 61. Lietu izskatīšana ir veikta, stingri ievērojot kriminālās-procesuālās normas, stingrā prokuratūras orgānu uzraudzībā.
PSKP un Padomju valdības vadītāju, augstu ārzemju viesu, partijas-valdības un svarīgu sabiedriski-politisku pasākumu drošības nodrošināšana tika veikta noliktajā kārtībā.
PSKP CK un PSRS Ministru padome ir apstiprinājusi Valsts drošības komitejas izstrādāto komplekso KGB orgānu un karaspēka darbības programmu 1985-1995.gadiem. Valsts drošības nodrošināšanas interesēs ir radīta virkne jaunu operatīvās tehnikas paraugu un ieroču mūsdienu zinātniski-tehnisko sasniegumu līmenī. Kapitālās celtniecības plāns ir izpildīts visos rādītājos.
PSRS KGB ir secīgi virzījusies uz internacionālās sadarbības nostiprināšanu ar brālīgo sociālistisko valstu drošības orgāniem, kas ir veicinājis izlūkošanas un pretizlūkošanas uzdevumu sekmīgu izpildi. Liela palīdzība ir sniegta Afganistānai bruņotas kontrrevolūcijas apspiešanā un stāvokļa stabilizācijā valstī, kā arī Nikaragvai – lai paaugstinātu cīņas ar amerikāņu algotņiem efektivitāti. Tālāk attīstījusies sadarbība darbā ar virknes citu attīstības valstu specdienestiem.
Darbs ar kadriem KGB orgānos un karaspēkā ir būvēts saskaņā ar PSKP augušajām prasībām. Personālsastāvs ir pastiprināts ar partijas virzītiem darbiniekiem, kas ir kompetenti profesionālā ziņā. Ir nodrošināta pieredzējušu un jaunu kadru kombinācija. Ir pieņemti papildus mēri, lai uzlabotu čekistu sagatavošanu un tālākapmācību. Īpaša vērība ir pievērsta visasāko izlūkošanas un pretizlūkošanas darbu iecirkņu kvalitatīvai komplektēšanai. Ir izdarīti nepieciešamie secinājumi no notikušajiem atsevišķu līdzstrādnieku nodevības faktiem. Ir paredzēti papildus mēri iekšējās drošības un konspirācijas nostiprināšanai čekistu darbā.
Centrā un uz vietām no kritiskām pozīcijām izskatīts KGB orgānu un karaspēka darbības kopsavilkums. Ir noteikti mēri tālākai darba stila un paņēmienu pilnveidošanai, izpildes pārbaudes un kontroles pastiprināšanai.
PSRS KGB vadība un Kolēģija apliecina PSKP Centrālajai Komitejai, CK Politbirojam, ka čekisti, būdami pašaizliedzīgi uzticīgi ļeņinistiskajai partijai, izdarīs visu, lai nodrošinātu nelokāmu PSKP CK uzlikto uzdevumu izpildi, attaisnos partijas un tautas augsto uzticību.

Komitejas priekšsēdētājs                {paraksts}                     /V.Čebrikovs/

http://bukovsky-archives.net/pdfs/sovter75/sovter75-r.html

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s