Ideoloģiskā darba “uz Somiju” perestroika. KGB

(Somijas un krievu padomju impērijas kopīgu Lielās Oktobra revolūcijas gadadienas svinību plānošana, “ņemot vērā somu intereses” un impērijas sabrukuma nojautu gaismā varētu šķist visai šizofrēniska, bet štempelis “Pilnīgi slepeni” skaidri atklāj visuresošā un neizsīkstošā KGB pakalpojuma klātbūtni tajā visā; arī šajā tekstā ir jālasa “austrumnieciskie” zemteksti, piemēram, “viesnīcu pakalpojumi”. Tagad krievu imperiālistisko pretenziju un revanšisma sadarbība ar Latviju, “ņemot vērā latviešu intereses” vēl vairāk pelnīti izklausītos kā ņirgāšanās; notiek izvērsts krievu valodas un propagandas karš Latvijā, dažiem “Latrossijā”, zem “rietumnieciskās” “demokrātijas” aizsega un spiediena uz Latviju, iespējams, Krievijas pielabināšanai. PDF skat. http://bukovsky-archives.net/pdfs/sovter75/sovter75-r.html  I.L.)

_________________________________________

Visu zemju proletārieši, savienojieties!

Padomju Savienības Komunistiskā Partija. CENTRĀLĀ KOMITEJA

PILNĪGI SLEPENI

Ct-34/6c

{kreisajā malā brīdinājums: Jāatgriež PSKP CK (Visparējā daļa, 11 (?) sektors) 4 mēnešu laikā no saņemšanas dienas. (PSKP CK Sekretariāta 1976.g.17.jūnija lēmums, tālāk 12 nesalasāmi burti)}

 Izraksts no PSKP CK Sekretariāta 1986.gada 30,decembra sēdes protokola № 34

 Par ideoloģiskā darba uz Somiju komplekso plānu uz 1987-1989.gadiem

  1. Piekrist apsvērumiem, kas izklāstīti PSKP CK nodaļu ziņojumā (pielikumā).

  2. Apstiprināt, ņemot vērā CK Sekretariāta sēdē ieteiktās piezīmes, ideoloģiskā darba uz Somiju komplekso plānu uz 1987-1989.gadiem (pielikumā).

CK SEKRETĀRS

Nosūtīts: b.b. Vorotņikovam, Čebrikovam, Ševardnadze, Sokolovam, Dobriņinam, Razumovskim, Šalajevam, Miroņenko, Marčukam, Šamšinam, Aristovam, Gostevam, Zaharovam, Ščerbakovam, Jagodinam, Ņenaševam, Kamšalovam, Gladkih, Pavlovam V.J., Pitovranovam, Gramovam, Četverikovam, Kruglovai, Bazovskim, Basovam, Losevam, Aksjonovam, Faļinam, Afanasjevam V., Laptevam, Ignatenko, Gribačovam, Fedotovai, Panovam, Afanasjevam V., Markovam, Kļimovam, Skļarovam, Voronovam, Smirtjukovam, padomju republiku KP CK, PSKP novadu un apgabalu komitejām.

223m

Pielikums

p.6c,pr.№ 34

Ideoloģiskā darba uz Somiju uz 1987-1989.gadiem

KOMPLEKSAIS PLĀNS

Visām ideoloģiskajām iestādēm un organizācijām, masu informācijas līdzekļiem propogandā uz Somiju sākt ar to, ka attiecības ar šo valsti mūsu Eiropas politikā ieņem prioritāru vietu šodien un ilgā perspektīvā. Panākt mūsu ietekmes pastiprināšanos uz šo valsti draudzīgu padomju-somu attiecību tālākas nostiprināšanas un Somijas pozitīvās lomas Viseiropas procesa attīstībā interesēs. Pretdarboties Rietumu mēģinājumiem panākt Somijas attālināšanu no PSRS. Izstrādāt propagandistiskas akcijas sakarā ar Lielā Oktobra 70-gadi, citiem notikumiem un datiem, kam ir svarīga nozīme padomju-somu attiecībās. Uzstājīgi veicināt bezatomu zonas izveidošanas Ziemeļeiropā un uzticības pasākumu jūras kara jomā šajā rajonā un jūru akvatorijos, kas piekļaujas tam, idejas tālāku virzību.

Nepieciešams izlēmīgi pārveidot darba ar Somiju veidus un metodes, ņemot vērā, ka tā efektivitāte pagaidām neatbilst laika prasībām un esošajām iespējām: bieži tam ir formāls raksturs, tas ir vērsts uz šaurām aprindām, vāji nonāk līdz ierindas somiem, īpaši jaunatnei, nepietiekami ņem vērā vietējās auditorijas specifiku.

Somijā pēdējā laikā ir manāmi aktivizējušies šim procesam pretdarbīgie labējie spēki, reakcionārie, pretpadomju grupējumi, ir pieaugusi ASV propagandas ietekme, īpaši jaunatnes vidū.

Mūsu darba efektivitāte pagaidām neatbilst laika prasībām un esošajām iespējām. Bieži tam ir formāls raksturs, tas ir vērsts uz šaurām sabiedrības aprindām, vāji nonāk līdz ierindas somiem, nepietiekami ņem vērā vietējās auditorijas specifiku.

Noteiktu lomu visā mūsu darbā tuvākajā laika posmā jāspēlē tuvojošamies Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70-gadei, kas somu tautas vēsturiskajā apziņā cieši saistīta ar ļeņinisko dekrētu par Somijas valstiskās neatkarības atzīšanu.

Vienlaicīgi ir nepieciešams mērķtiecīgai un efektīvai ideoloģiskai darbībai no mūsu puses izmantot Vienošanās starp PSRS un Somiju par draudzību, sadarbību un savstarpēju palīdzību 40-gadi, Somijas izstāšanās no otrā pasaules kara 45-gadi un citas gadadienas, kas saistītas ar padomju-somu attiecībām. Pie tam galveno spiedienu izdarīt uz PSRS draudzīgās politikas attiecībā uz Somiju, uz Somijas un PSRS politiskās, ekonomiskās un kultūras sadarbības kā tādas, kas atbilst somu un padomju tautu pamatinteresēm, izskaidrošanu. Ir jādod prettrieciens Somijas labējo spēku un Rietumu valstu, pirmkārt ASV, mēģinājumiem izkropļot Padomju Savienības ārpolitiku un iekšpolitiku, tās vadlīniju attiecībā uz Somiju, padomju-somu attiecību vēsturi un raksturu.

Par svarīgu visa informatīvi-propogandistiskā darba daļu jākļūst uzstājīgai bezatomu zonas izveidošanas Ziemeļeiropā un uzticības pasākumu jūras kara spēku jomā šajā rajonā un jūru akvatorijos, kas piekļaujas tam, idejas tālākai virzībai.

PSKP CK PSKP CK

Propagandas nodaļa Starptautiskā nodaļa

135vt

______________________________________________________

          Pasākumi                                                   Atbildīgie

1. Sagatavot un īstenot pasākumu kompleksu uz Lielā Oktobra 70-gadi un Somijas neatkarības 70-gadi, kā arī uz Vienošanās par draudzību, sadarbību un savstarpējo palīdzību starp PSRS un Somiju 40-gadi

1987-1989.g.g.

Visas ideoloģiskās iestādes un organizācijas, masu informācijas līdzekļi

2. Izstrādāt un īstenot iedibinošus propogandistiskus pasākumus sakarā ar Somijas piedalīšanos karā ar PSRS 50-gadi. To starpā paredzēt padomju un progresīvu somu vēsturnieku darbu, rakstu periodiskā presē, radio- un teleraidījumu publikāciju.

1989.g.

AN SSSR, Goskomizdat SSSR, Gosteleradio SSSR, TASS, APN, avīžu “Izvestija”, “Krasnaja zvezda”, žurnāla “Novoje vremja” redakcijas

3. Izskatīt iespēju (tiesiskos aspektus) izplatīt Somijā caur saziņas organizācijām, ieskaitot kabeļtelevīziju, Centrālās televīzijas pirmo programmu, kā arī atjaunot regulārus teleraidījumus somu valodā ar Igaunijas Valsts Teleradio spēkiem.

1987.g. I kvartāls

Gosteleradio SSSR, Minsvjazi SSSR

4.Izmantot tādus paņēmienus kā ikgada kompleksu programmu un atsevišķu raidījumu televīzijas tieštranslācijas no Padomju Savienības, savstarpējus teletiltus, “apaļos galdus” ar padomju un somu pārstāvjiem, kopīgi sagatavotas tele- un radioprogrammas. Paplašināt somu televīzijai piedāvāto telemateriālu tematiku gan uz komerciāla, gan uz bezvalūtu pamata. Aktivizēt sadarbību ar somu valsts organizāciju Oleisradio, kā arī ar komerciālām tele- un radiostacijām. Virzīt somu teleekrānā un ēterā padomju muzikālās programmas. Aktīvi iesaistīt somu pusi programmu uzņemšanā PSRS teritorijā, uzlabot organizatorisko un tehnisko palīdzību Maskavā akreditētiem somu televīzijas korespondentiem.

Viss periods

Gosteleradio SSSR, APN, MID SSSR

5. Pieņemt mērus, lai saknē uzlabotu Maskavas radio ārzemju raidījumu somu valodā saturu un pilnveidotu formu, ņemot vērā masu vajadzības Somijā un informācijas stāvokļa īpatnības šajā valstī. Īstenot pasākumus raidījumu uz Somiju materiāli-tehniskās bāzes pastiprināšanā.

1987.g. I pusgads

Gosteleradio SSSR, Minsvjazi SSSR

6. Izskatīt iespēju izveidot Somijā kopfirmu uz komerciāla pamata padomju videoprodukcijas ražošanai un izplatīšanai Somijā.

1987.g. I kvartāls

Gosteleradio SSSR, Goskino SSSR, APN, V/O “Meždunaronaja kņiga”, Minfin SSSR

7. Izmantot PSRS nacionālās izstādes rīkošanu Helsinkos, lai parādītu padomju tautas darbību PSKP XXVII kongresa lēmumu ieviešanā dzīvē. Īpašu uzmanību pievērst izstādes informācijas-propagandas līmenim. Atlasot eksponātus un nosakot padomju dalībnieku sastāvu, ņemt vērā Somijas kā augsti attīstītas kapitālistiskas valsts apstākļus.

1987.g. maijs

Torgovo-promišļennaja palata, TASS, APN, ministrijas un pārvaldes

8. Izanalizēt darba ar somu presi līdzšinējo darba formu efektivitāti (žurnālistu apmaiņa, padomju komentatoru slejas somu presē, publikācijas par Padomju Savienību un par padomju-somu attiecībām, padomju un somu žurnālistu semināru rīkošana utt.). Uz regulāri rīkojamu Somijas iedzīvotāju socioloģisku aptauju pamata noteikt efektīvākās darba formas šajā virzienā. Atlasīt pieredzējušu padomju žurnālistu grupu, kas spēj prasmīgi uzstāties Somijas presē, ņemot vērā šīs zemes specifiku.

Atzīt par mērķtiecīgu atvērt avīzes “Pravda” korespondentu punktu atsevišķi Somijai.

1987.g. I pusgads

TASS, APN, Sojuz Žurnaļistov SSSR, “Pravda”

9. Uzsākt izdot somu valodā žurnālu “Sovetskaja ženščina”, kā arī palielināt apmaiņas sleju skaitu starp PSRS un Somijas brāļu pilsētu presi. Ņemot vērā informācijas stāvokli Somijā, kā arī buržuāzisko izdevumu konkurenci, pieņemt mērus, lai saknē pilnveidotu saturu, noformējumu un poligrāfisko izpildījumu padomju periodiskajiem izdevumiem somu valodā, ieskaitot tos, ko sūta no Karēlijas APSR.

1987.g

Goskomizdat SSSR, žurnālu “Sovetskij Sojuz”, “Sovetskaja ženščina” redakcijas, APN, PSKP Karēlijas apgabala komiteja, CK VLKSM

10. Sistemātiski publicēt padomju presē kvalificētus labi argumentētus materiālus, kas apgaismo mūsu viedokli par Somijas ārpolitiku, operatīvus kontrpropagandas rakstus, kā arī informāciju gan par somu īstenības pozitīvajām pusēm, par tur esošu mums noderīgu pieredzi, gan arī par kapitālistiskas sabiedrības problēmām – bezdarbu, dzīves dārdzības pieaugumu, ASV masu kultūras pārspēku utt.

Viss periods

Visi masu informācijas līdzekļi

11. Ņemot vērā lielo interesi, kādu Somijā izrāda par ekonomikas un PSRS ārējās ekonomikas perestroikas procesiem, pastiprināt uzmanību uz informācijas-propagandas darba uz Somiju sociāli-ekonomiskajiem aspektiem, cieši sasaistot tos ar padomju-somu tirdzniecības-ekonomiskās sadarbības tālākas attīstības (ražošanas kooperācija, kompensācijas darījumi, jaukti uzņēmumi) uzdevumiem. Šajā sakarā nosūtīt uz Somiju propagandistisku grupu kompetentu un aiz robežām pazīstamu padomju zinātnieku un speciālistu sastāvā ekonomikas, ārējās tirdzniecības un starptautiskās ekonomiskās sadarbības jomās. Ar šiem pašiem mērķiem izmantot Somijā organizējamo avīzes “Ekonomičeskaja gazeta” un somu darījumu aprindu avīzes “Kauppalehti” semināru.

1987.g,

AN SSSR, Minvņeštorg, Goskomtrud SSSR,TASS, APN, žurnāls “Sovetskij Sojuz”

12. Izlemt jautājumu par padomju zinātnieku pētījuma “V.I.Ļeņins un Somija” (Poļitizdat, 1987.g.) izdošanu krievu un somu valodās. Turpināt sadarbību ar izdevniecību “Veilin un Gees” M.S.Gorbačova rakstu un runu otrā krājuma, kā arī grāmatas par padomju-somu sadarbības attīstību, izdošanā. Izstrādāt ar somu izdevniecībām jautājumu par kopīgas atmiņu grāmatas par U.K.Kekkonenu izdošanu krievu un somu valodās. Paredzēt grāmatu “Padomju Savienība un Somija” (“Misļ”, 1088.g.), “Raksti par Somijas vēsturi” (“Nauka”, 1988.g.), “Mūsdienu Somija” (Poļitizdat, 1989.g.) un “Somija otrajā pasaules karā” (Ļenizdat, 1989.g.)

Viss periods

PSKP CK propagandas nodaļa, Goskomizdat SSSR, AN SSSR

13. Noteikt padomju sabiedriski-politiskās un mākslinieciskās literatūras izdošanas plānus somu valodā PSRS un Somijā, ņemot vērā pieprasījumu un Somijas grāmatu tirgus konjunktūru. Paplašināt padomju izdevniecību “Progress”, “Raduga”, “Mir”, “Russkij jazik” sadarbības apjomu ar somu izdevniecībām. Paredzēt grāmatu nosaukumu somu valodā izdošanas palielināšanu, ko izdod Igaunijas PSR. Paredzēt somu redakcijas izveidošanu izdevniecībā “Raduga”. Pieņemt mērus, lai kardināli paaugstinātu poligrāfiskā izpildījuma un noformējuma līmeni Somijai paredzētajai literatūrai. Izdot PSRS Somijas progresīvu rakstnieku darbu krājumu.

1987-1988.gg.

Goskomizdat SSSR, VAAP, V/O “Meždunarodnaja kņiga”

14. Saknē uzlabot padomju periodikas, literatūras un skaņu plašu izplatīšanas un reklāmas praksi vietējā grāmatu tirdzniecības tīklā, publiskajās bibliotēkās un pa citiem kanāliem. Plašāk praktizēt literatūras un mākslas darbinieku nosūtīšanu uz Somiju sakarā ar to darbu izdošanu. Novērst tādas literatūras, kas pēc satura, noformējuma un poligrāfiskā izpildījuma nespēj būt interesanta somu lasītājam, iesūtīšanu Somijā.

Viss periods

V/O “Meždunarodnaja kņiga”, Goskomizdat SSSR, APN, Minkuļturi SSSR, radošās savienības

15. Uz Lielā Oktobra 70-gadi un Somijas neatkarības 70-gadi izdot speciālu padomju-somu žurnāla “Pasaule un mēs” numuru ar PSKP Ģenerālsekretāra M.S.Gorbačova un Somijas prezidenta M.Koivisto uzrunām lasītājiem, kā arī veicināt lielākā somu ilustrētā žurnāla “APU” speciāla numura izdošanu. Izskatīt iespēju sagatavot kāda no PSRS vadītājiem interviju galvenajiem Somijas preses orgāniem, bet Somijas vadītāju – vienai no galvenajām padomju avīzēm.

1987.g.

PSKP CK Propagandas nodaļa, Starptautiskā nodaļa, APN

16. Izskatīt somu žurnālistu grupas brauciena iespēju uz Kolas pussalu ar kara kuģu apmeklējumu un PSRS Jūras Karaspēka un Ziemeļu jūras flotes komandējošā sastāva pārstāvju sarunu sarīkošanu ar viņiem.

PSKP CK propagandas nodaļa, Minoboroni SSSR, APN

17. Pieņemt mērus, lai aktīvāk virzītu padomju kinofilmas uz somu kino- un videotirgu. Filmu atlasi uzlabot, ņemot vērā šā tirgus īpatnības, rietumu, pirmkārt, amerikāņu kinoprodukcijas dominējošo stāvokli. Ieviest praksē labāko padomju filmu premjeru rīkošanu ar to radītāju piedalīšanos, uzlabot reklāmu. Nodrošināt augstas kvalitātes māksliniecisku un dokumentālu filmu nosūtīšanu demonstrācijai Padomju kultūras un zinātnes namā Helsinkos bez kompensācijas. Izlaist dokumentālas filmas par padomju-somu attiecību iedibināšanu un attīstību pēckara periodā (1988.g.), “Ļeņins un Somija” (1990.g.), par O.V.Kuusinenu un T.Antikainenu (1989.g.).

Viss periods

Goskino SSSR, Sojuz kinematografistov SSSR

18. Nosūtot padomju mākslinieciskos kolektīvus un izpildītājus uz Somiju kultūras apmaiņas kā arī māksliniecisko izstāžu ietvaros, ņemt vērā ne vien skatītāju augsti sagatavotās daļas, bet arī plašu iedzīvotāju masu intereses. Šādā sakarā paplašināt pazīstamu folkloras kolektīvu, estrādes izpildītāju nosūtīšanu, ieskaitot labākos džeza mūzikas ansambļus, Somijā populārus māksliniekus, rakstniekus, dzejniekus. Uzlabot Somijā izplatāmo padomju skaņu plašu asortimentu un kvalitāti, tai skaitā pārdodot licences somu pusei. Nodrošināt savlaicīgu reklāmu, izmantojot visus kanālus, tai skaitā somu masu informācijas līdzekļus, video- un skaņu ierakstu studijas utt.

Viss periods

Minkuļturi SSSR, PSRS rakstnieku savienība, APN, TASS

19. Pieņemt mērus, lai paaugstinātu sabiedrības “PSRS-Somija” un “Somija-Padomju Savienība” autoritāti un lomu padomju-somu sadarbības attīstībā. Ar šādu mērķi: veicināt to rīkoto pasākumu masveidīguma palielināšanos, nodrošinot to spilgtu propagandu masu informācijas kanālos. Uzmanīgi un operatīvi reaģēt uz visiem somu puses lūgumiem un vēlmēm attiecībā uz delegāciju, lektoru, izstāžu, informatīvi-propogandistisku materiālu utt. nosūtīšanu uz Somiju. Paplašināt brāļu pilsētu sakarus PSRS un Somijā, ņemot vērā somu puses vēlmes. Ar mērķi paplašināt šo sakaru efektivitāti sarīkot Maskavā padomju pilsētu, kas piedalās šajā sadarbības veidā ar Somiju, pārstāvju apspriedi.

1988.g.

SSOD, APN, Goskomizdat SSSR, PSKP novadu un apgabalu komitejas

20. Izstrādāt darba ar somu jaunatni perspektīvo plānu. Pie tam izlēmīgi novērst formālisma un šablona izpausmes, “pārorganizētību”, paredzēt iesaistīt šajā darbā visplašākās jaunatnes aprindas. Veicināt jaunu sakaru formu iedibināšanu starp abu valstu jaunatni, tai skaitā tiešu sakaru starp augstskolām un skolām par profesionālām, radošām interesēm utt. Palīdzēt sabiedrības “Somija – Padomju Savienība” izstrādātās programmas “Pazīsti kaimiņu” īstenošanā, piegādājot somu pusei dažādus materiālus par PSRS un padomju jaunatni, ieskaitot videoierakstus. Aktivizēt darbu ar Somijas Izglītības ministriju, lai uzlabotu somu mācību grāmatās sadaļas, kas skar PSRS vēsturi un mūsdienu dzīvi tur. Ņemot vērā sporta popularitāti Somijas jaunatnes vidū, plašāk uzaicināt somu skolniekus uz “Ādas bumba”, “Zelta šaiba” tipa turnīriem. Paaugstināt padomju sportistu braucienu uz Somiju propagandistisko rentabilitāti.

Viss periods

CK VLKSM, KMO SSSR, SSOD, Minpros SSSR, Goskomsport SSSR, TASS, APN

21. Izvērst padomju sabiedrisko organizāciju saiknes ar somu dažādas politiskās orientācijas sabiedriskām, profesionālām un radošām organizācijām.

Viss periods

PSKP CK Starptautiskā nodaļa, Kultūras nodaļa, padomju sabiedriskās un radošās organizācijas

22. Izstrādāt kompleksu programmu, lai palīdzētu izvērst Somijā krievu valodas mācīšanu skolās, augstskolās un pa sabiedrisko organizāciju līniju.

1987.gada I pusgads

Minvuz SSSR, Minpros SSSR, SSOD, Goskomizdat SSSR

23. Paaugstināt delegāciju apmaiņas, tūristu sakaru efektivitāti informācijas-propagandas nolūkos. Īpašu vērību pievērst delegāciju locekļu, padomju tūristu sagatavošanai sarunām, diskusijām Somijas auditorijā. Nodrošināt padomju pilsoņus, kas izbrauc uz Somiju, ar nepieciešamajiem propagandas materiāliem. Uzlabot darbu ar somu tūristiem PSRS: atvieglot un pilnveidot tiem iziešanu caur robežas un muitas kontroli, uzlabot izvietošanu un apkalpošanu viesnīcās, ekskursiju apkalpošanu, kultūras programmas. Noteikt par obligātu rīkot visu kategoriju somu tūristiem tikšanās padomju darba kolektīvos, iepazīstināšanu ar Padomju Savienības sasniegumiem dažādās zinātnes un ražošanas jomās, sociālajā sfērā. Izvērst atbilstošas literatūras somu valodā izdošanu un izplatīšanu somu tūristu vidū, tai skaitā ceļvežu, kā arī dokumentālu kinofilmu ar somu subtitriem. Paaugstināt uzmanību pret somu strādnieku un speciālistu, kuri nodarbināti darbos PSRS, darba un sadzīves apstākļiem, kulturālu apkalpošanu, pastiprināt ar tiem veicamo politisko darbu.

Viss periods

Goskominturist SSSR, KGB SSSR, VCSPS, BMMT “Sputņik”, APN, Vissavienības sabiedrība “Znaņije”, padomju republiku PSKP CK, novadu un apgabalu PSKP komitejas, Valsts muitas kontroles Galvenā pārvalde pie PSRS Ministru padomes

24. Izvērst padomju treneru norīkošanu uz Somiju darbā pēc ilgtermiņa kontraktiem. Ņemot vērā somu sporta klubu lūgumus īstenot PSRS to komandu pieņemšanu uz komerciāla pamata uz treniņiem PSRS Goskomsporta bāzēs. Panākt kopīgas komerciālas darbības izvēršanu, jauktas padomju-somu akciju sabiedrības izveidošanu (ar firmu “Amer”). Padomju tirdzniecības-ražošanas izstādes Helsinkos gaitā nosūtīt uz Somiju vieglatlētikas komandu. Noteikt par mērķtiecīgu arī sporta kontaktu aktivizēšanu pa vietējo sakaru līniju, tai skaitā starp pierobežas rajoniem un divu valstu brāļu pilsētām.

Viss periods

Goskomsport SSSR

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s