Meklējot valsts ideoloģiju: Etnofutūrisma parādība mūsdienu kultūrā. M.S.Ukolova. 2009

(Vai Latvija ir valsts, vai Eiropas vai kāda tās reģiona pavalsts, pat tas nav tik svarīgi kā – vai latviešiem pietiekami dziļi piemīt visai tautai kopīga ideoloģija, skaidri mērķi. Ja Latvija aktīvi nestūrē uz koptu nacionālu valsti vai kaut nacionālu pavalsti, tai nav jēga pastāvēt, un tai ir jāpadodas ar visām ķeskām kādai rietumu federācijai. Laimīgi nelaimīgā kārtā Latvija ir jau līdz īkstīm globālo finanšu un tirgus tīklos, tā ka atliek vien pielāgoties, uzturot kaut cik mērķtiecīgu izveicību. Runa te ir par valsts ideoloģiju, galveno attīstības vektoru, galveno prioritāti. Pirmkārt, ir jākļūst imūniem pret vērtību, jēdzienu, tostarp latviskuma un nacionālisma noziedzīgiem viltojumiem un apmelojumiem. Tad ir jāpārrauga visa nacionālisma telpa. Grozies kā gribi, vienā pusē globālisms, otrā – krievu imperiālisms. Etnofutūrisms ar to nodarbojas, varbūt latviskais etnofutūrisma variants var būt piemērots kā valsts ideoloģija, ja vien ar to nepadarām mūsu kultūras mantojumu par bleķi. Un sekojošajā tekstā ir fragmenti no kādas čuvašu filosofijas zinātņu aspirantes disertācijas autoreferāta, ko izvēlējos kā daudzmaz aprakstošu. (Atsakos spriest par dialektiku un postpostmodernismu.) Ir plašs literatūras krievu valodā saraksts. Tulkojums noteikti varētu būt labāks, bet ieinteresēšanai tas var noderēt. I.L.)

Pirmkārt, tās ir mūsdienu sociokulturālās vajadzības, kurās, atbildot uz globalizācijas un vesternizācijas norisēm, rodas tieksmes nostiprināt lokālās un reģionālās kultūras. Tas ir saistīts ar nepieciešamību saglabāt etnokulturālo identitāti.

Īpašu vietu šajā norisē ieņem 20.gadsimta beigās un 21.gadsimta sākumā tjurku un somu-ugru tautās sevi pieteikušais tā saucamais “etnofutūrisms”. Par etnofutūrisma pasaules uzskata uzstādījumu ir kļuvis dialogs un tieksme uz “savējā” (etnoarhaikas) un “svešā” (tehnogēnā) sintēzi. Etnofutūrisms kā sava veida opozīcija galējam nacionālismam un jo vairāk fundamentālismam ir iecietīgs iepretim citam etniskumam, kas to padara par “globālu” parādību, tas ir, tādu, kas apliecina etniskumu kā modernisma universālu principu mūsdienu kultūrā un tādējādi nosaka tā radniecīgumu ar postmodernismu. Savas pastāvēšanas laikā etnofutūrisms ir paplašinājis savu ģeogrāfisko un sociokulturālo apgabalu. Pārsniedzot šauri mākslinieciskas parādības robežas, tas pašlaik izpaužas gan ideoloģijā, gan ikdienas kultūrā, gan arī visspilgtāk – tjurku un somu-ugru tautu mākslā, tagad kļūstot par sarežģītu sistēmisku veidojumu.

Otrkārt, tēmas aktualitāti vēl lielākā mērā nosaka sociokulturālā situacija mūsdienu Čuvašijā, kur etnofutūrisms ir plaši pārstāvēts gan materiālajā, gan garīgajā kultūras jomā, kā arī republikas mākslinieciski-estētiskajā praksē.

Treškārt, tēmas aktualitāti nosaka mūsdienu humanitāro zinātņu, un pirmkārt kulturoloģijas, vajadzības. Neraugoties uz to, ka etnofutūrisms kļūst par empīrisku, kā arī teorētisku pētījumu priekšmetu, etnofutūrisma kā plašākas kultūras parādības izpēte paliek acīmredzami nepietiekama. Nav etnofutūrisma viennozīmīgas definīcijas, un tas ir jāizdara. Bez tam etnofutūrismam nepieciešama izpēte mūsdienu kultūras sistēmiskas parādības ziņā integratīva kulturoloģiska diskursa ietvaros.

Problēmas patreizējā izpētes pakāpe.

Etnofutūrisma parādības iztirzājums dibinās uz tiem pētījumiem, kuri tieši vai netieši skar etnofutūrisma atsevišķās un vispārīgākas problēmas.

Pirmkārt, tā ir igauņu un somu mākslas praktiķu un teorētiķu (S.Kivisildnik, K.Salamā, R.Tāgepera, O.Heinapū u.c.) etnofutūrisma parādības pašas pirmās noteikšanas un apsvēršanas pieredze. Tie ir ielikuši etnofutūrisma kā mākslinieciski-estētiskas parādības pamatus ar saitēm uz etnofutūrisma problēmām plašākā – pasaules uzskata, īpaša domāšanas veida jomā.

Nākošajam etnofutūrisma pētījumu slānim somu-ugru un tjurku republiku (Mari El, Udmurtija, Čuvašija) kultūrās ir vietējs lokāls raksturs (V.N.Baņņikovs, V.O.Gartigs, S.V.Kardinska, E.M.Kolčeva, N.A.Rozenbergs, V.L.Šibanovs). Šie zinātnieki, turpinot igauņu pētījumu tradīcijas, iztirzā etnofutūrismu vairāk kā māksliniecisku parādību. Šeit galvenais ir tas, ka pētīts ir tieši reģionālu kultūru materiāls. No vienas puses tas bagātina mūsu izpratni ar daudzveidīgu praktisko pamatu, no otras – sniedz plašu etnofutūrisma izplatības dažādos Krievijas reģionos ģeogrāfisko ainu.

Tēzes:

– etnofutūrisms ir jāaplūko ne vien kā mākslinieciska ievirze šauri lokālu etnokultūru ietvaros, bet kā noteiktu pasaules uzskata sistēma, kas Krievijas reģionos iegūst objektivitāti dažādos kultūras veidos – ideoloģiskajā, ikdienas un mākslinieciskajā. Etnofutūrisma kompleksa izpēte, kas atbilst kulturoloģijas kā integratīvas zinātnes jomas prasībām, ļauj vispārināt empīrisko un teorētisko materiālu, sniedz iespēju pāriet uz virsteorētisku līmeni un priekšstatīt etnofutūrismu kā sarežģīti organizētu objektu tā ontoloģisko, mitoloģisko, gnoseoloģisko un dinamisko raksturojumu vienībā. Etnofutūrismu var definēt kā dinamisku vienību, kas pārsteidzošā veidā sajūdz sevī etnoarhaiku ar tehno-inovācijām, kas izteic kultūru jēgu globalizācijas apstākļos – nezaudēt zemi zem kājām tehnogēnās civilizācijas straujajā plūsmā. No ontoloģiskā redzes viedokļa etnofutūrisms priekšstatās divos stāvokļos – kā īpaša idejiski-pasaulsuzskata sistēma mūsdienu (pirmkārt, somu-ugru un tjurku tautu) sabiedriskajā apziņā, kā arī kā tā objektivācijas šo tautu 20.gs. beigu – 21.gs. sākuma ikdienā, mākslā un ideoloģiskajā darbībā konkretizēti-priekšmetisku formu kopums;

– etnofutūrisms kā idejiski-pasaulsuzskata sistēma veidojas 1980. gadu beigās – 1990.gadu sākumā kā īpaša “etniskas renesanses” reakcija uz globalizācijas “izaicinājumiem” ar tās viendabīgo ietekmi. Visagrīnākās “etniskas renesanses” izpausmes attiecas uz 1860.gadiem – etnosu etnokulturālās atmodas un pašapziņas attīstības laikposmu daudzos cariskās Krievijas reģionos. “Etniskas renesanses” tieksmju evolūcijai ir inversīva (svārstveida) dinamika, un tā izpaužas aktivizācijas laikposmu mijā ar noklusuma un inerces laikposmiem; etnofutūrisma iztirzājuma morfoloģiskais aspekts atklāj pretstatu vienību pašā etnofutūrisma sistēmiskajā veidojumā. Pirmkārt, tajā pastāv pārsteidzošs “savējā” (tradicionālās etnokultūras) apvienojums ar “svešā” (informācijas civilizācijas inovāciju) pienesumu. Otrkārt, tajā ir pārsteidzošā veidā iekļautas pretēji vērstas mūsdienu etnokulturālas esamības tendences – tendence pretstāvēt globalizācijai un tendence uz “lokālu globalizāciju”, kas atgādina “kultūras globalizāciju”; etnofutūrismam kā mūslaiku idejiski-pasaulsuzskata veidojumam ir nepieciešams salīdzinoši-kontrastīvs iztirzājums ar postmodernismu. Būdams postklasiska parādība, etnofutūrisms uzrāda tādas savas ar postmodernismu tuvinošas īpatnības kā paradoksalitāti un intertekstualitāti, citātiskumu un spēles pamatus; iracionalitāti, improvizātoriskumu utml. Būtiskas atšķirības ir dažādi vēsturiski un konkrēti sociokulturāli priekšnoteikumi, kā arī mitoloģiskās prakses tonalitāte; etnofutūrisms, būdams pasaulsuzskata veidojums, priekšstatās kā daudzlīmeņu sistēma, kurā izceļas pasaules izjūtas un pasaules uztveres līmenis, tālāk – pasaules izpratnes, ideju, jēdzienu un teorētiska pašatspoguļojuma līmeņi. Etnofutūrisma ideoloģiskā līmeņa (pirmkārt, etnopolitikas kā etnosa pašatspoguļojuma formas jomā) aktivācija iekrita uz 1990.gadu sākumu – haotisku norišu Krievijas reģionos laikposmā. Par etnofutūrisma ideoloģiskiem uzstādījumiem kļuva nacionālo valodu statusa, tradīciju, uzmanības iepretim etnisko kultūru ētiskajiem un mākslinieciski-estētiskajiem pamatiem atjaunošana, kas neizslēdza ideju par reģionu vajadzību paātrināt modernizāciju ar informācijas-tehnoloģisku inovāciju palīdzību. Tāda etnokonservatīvisma un modernizācijas simbioze noteica etnofutūrisma ideoloģiskās modifikācijas īpatnību; etnofutūrisma sociokulturālā dinamika ir inversīvs (svārstveida) ceļš no igauņu radošās elites mākslinieciskām deklarācijām ar tās jaunizgudroto terminu “etnofutūrismu”, kā arī socio- un etnopolitiska rakstura programmām – tieši uz somu-ugru un tjurku tautu māksliniecisko praksi, un pēc tam – uz mākslinieciski-kritiskiem un teorētiskiem pētījumiem. Tas sāka arī ieviesties ikdienā, kurā tagad ir plaši pārstāvēts. Katrā no ikdienas apakšsistēmām – pilsētas makrovidē vai indivīda mikrovidē, vai arī hiperreālā informatīvā komunikācijā un starppersonu saziņas komunikatīvi-interaktīvā vidē – etnofutūrisms izpaužas darbadienu un svētku veidā, atklājot kopīgas iezīmes ar postmodernismu. Etnofutūriskais pasaules uzskats kultūras telpā objektivizējas ne vien kā ideoloģija vai ikdienas “sabiezējumi”. Etnofutūrisma objektivizācijas visizteiksmīgākais veids ir mūsdienu māksla somu-ugru un tjurku etnosu kulturā. Dažādu aspektu – tradicionāli senu un jaunčuvašiski profesionālu, kā arī rietumu avangardiska modernisma un postmodernisma garā – tekstu saplūšanas, citējumu un sadursmju iznākumā – etnofutūristiski mākslinieciski darbi parādās kā sarežģīts intertekstuāls veselums. Etnofutūrisma kā literāri-mākslinieciska virziena nozīmīgākā vērtība ir vārds. Čuvašu kultūras mākslinieciski-estētiskajā telpā etnofutūrisms pastāv visai ērti, par ko liecina tā aktualitāte un popularitāte republikā.

SLĒDZIENS

Svarīgi, ka etnofutūrisms kā tāds ir atšķirīgs no jebkuras etniskas atdzimšanas darbības, jo pamatojas nevis uz autentiska materiāla atjaunošanu ar dažādiem autentiskiem paņēmieniem, bet uz autentiska materiāla attīstību ar neautentiskiem paņēmieniem, un tieši – ar informācijas kultūras līdzekļiem.

Bez tam, etnofutūrismu dzīvē ir izsaukušas tiešas 20.gadsimta pēdējo desmitgažu norises – kultūras krīze, kas saistīta ar perestroiku un tādas tendences kā kultūras globalizācija, vesternizācija, universalizācija un dažkārt arī unifikācija. Tāpēc var runāt par etnofutūrisma pasaulsuzskata dabas tiešu pamatotību daudzveidīgās mūsdienu sociāli-vēsturiskās īstenības parādībās.

Tādējādi etnofutūrismam ir plašs sociāli vēsturisku priekšnoteikumu pamats, kas nosaka tā polimorfo un polifunkcionālo struktūru.

Tajā pat laikā ir jārunā arī par etnofutūrisma sociāli-psīholoģiskiem un gnozeoloģiskiem pamatiem. Sociāli-psīholoģiskā ziņā etnofutūrisms rodas kā “psīholoģiskas aizsardzības” un adekvātas reakcijas uz nestabilitāti un īstenības krīzes un haosa veida norisēm, līdzeklis. Tieši 1990.gadu sākumā iekrita vispārēja diskomforta un neaizsargātības, sabiedrisko grupu dezintegrācijas, sadalītības un zemes zem kājām zaudēšanas sajūta. Šajos apstākļos etnofutūrismu var aplūkot no vienas puses kā pielāgošanās konkrēti-sociālas un kultūras krīzes apstākļiem paņēmienu, bet no otras puses kā reakciju uz globalizācijas un unifikācijas procesiem.

Par etnofutūrisma īpatnību gnozeoloģiskiem priekšnoteikumiem var uzskatīt cilvēka domāšanas dabu, kam raksturīga no vienas puses īstenības atspoguļojuma atbilstīgums, bet no otras puses – spēja īstenību konstruēt, jaunradīt ar fantāzijas, iztēles palīdzību. Bez tam izziņas aktā kā patreizējā īstenības attēlā nereti ir klāt pagātne (apercepcija – priekšmetu vai dažādu notikumu uztvere ne tikai ar jutekļiem vien, bet arī no individuālā, t.i. cilvēka kā īpatnējas personas viedokļa, atmiņa, atgādinājums utt.); kā arī mērķi, ideāli un projekti kā nākotnes tēli. Šajā gadījumā etnofutūrisms nav vienkāršas īstās pasaules izziņas produkts, bet sarežģīts izziņas un atcerēšanās, pašatspoguļojuma un tieksmes nākotnē komplekss. Tādi vispārgnoseoloģiski principi kā objektivitāte un atpazīstamība, atspoguļojuma adekvātums un subjekta radošā aktivitāte izpaužas arī etnofutūrisma pasaules uzskatā. Ar vienu vien atrunu – krīzes situācijā tajā kā pasaules opjēgšanas paņēmienā pastiprinās izziņas aktīvais, subjektīvi-vērtību, etnolokālais vai tradicionāli etniskais moments.

Etnofutūrisms tāpat kā postmodernisms būvē jaunu mitoloģiju, bet ja posmodernistiskā mītu radīšana ir pesimistiska ar eshatoloģijas, pasaules gala elementiem, tad etnofutūristiskais mīts ir optimistisks, ar noslieci uz kosmogonismu, ar ticību attīstībai un uz saskaņas iespēju starp konservatīvo “savējo” un inovatīvo “citu”. Šo mitoloģisko sistēmu dažādās tonalitātēs slēpjas galvenā etnofutūrisma un postmodernisma kā pasaules uzskata sistēmu atšķirība. Atšķirības ir pamanāmas arī determinējošos faktoros: postmodernismu nosaka sociāli-zinātniski procesi, jaunas tehnoloģijas, informācijas revolūcija, masu kultūra un patēriņa sabiedrība, etnofutūrismu – sociāli-politiskas krīzes apstākļi (perestroika, globalizācija). Šīs atšķirības izskaidro tas, ka etnofutūrisms veidojas pārejā no postmodernisma uz postpostmodernismu un satur, mūsuprāt, abu sistēmu iezīmes.

Postpostmodernisma jaunā pasaules uzskata iezīmes ir jaunā atklātība, jaunais lirisms, virtuālās īstenības augošā loma. Daudzas no šīm īpašībām ir raksturīgas arī etnofutūrismam. Tā, etnofutūrisma optimistiskā tonalitāte ir izskaidrojama ar jaunu humānismu, īpašu attieksmi pret tradīcijām un etnoarhaiku. Pie tam etnofutūrisms, atrazdamies postpostmodernisma kontekstā, uzrāda īpašu “etniskās atdzimšanas” modeli, kas pamatojas mūsdienu informācijas kultūras telpas “apdzīvošanā”. Etnofutūrismā, īpaši kopš 2000.gadiem ir pamanāma īpaša ikdienišķā loma, kurā mūsdienu subjekts, kam ne vienmēr piemīt profesionālas zināšanas, iekļaujas etnokultūras tradīciju attīstības kopējā norisē, un šādās tendencēs var pamanīt savdabīgu “subjekta augšāmcelšanos”. Tieši šajā plānā izceļas hiperreālā ikdienība.

Etnofutūrismam kā ideoloģiskai sistēmai lielā mērā piemīt “jaunas mitoloģijas” iezīmes. Tās īstenojums ir saistīts, pirmkārt, ar saziņas telpas – etnosa mākslinieciskās un zinātniskās inteliģences pārstāvju galveno ideju artikulēšanas un formulēšanas telpas – paplašināšanos republikā. Etnofutūristisko ideoloģiju apzināti konstruē etniskā elite – no tādām sastāvdaļām kā, piemēram, “metafiziskās dzimtenes” vai “patiesās vēstures” iegūšana. Etnofutūrisms ir paradoksāla ideoloģija. Tā, no vienas puses ideologi konstatē globalizācijas graujošo ietekmi, no otras – būvē “vietējas globalizācijas” (piemēram, somu-ugru vai pantjurku pasaules) modeli. Tādā veidā un tieši etnopolitikas laukā etnofutūrisma ideoloģija ir visraksturīgākā laikposmam no 1980.gadu beigām līdz 2000.gadu sākumam – nozīmīgu sociāli politisku, tostarp arī etnopolitisku pārveidojumu, laikposmam.

2000.gadu sākumā etnofutūriskā pasaules uzskata objektivācijā valdošo ideoloģisko vietu pārņem ikdienas kultūra. Tādos nozīmīgos ikdienas īstenojuma līmeņos kā īsta makrovide (piemēram, pilsētvide) un mikrovide (lietu un artefaktu telpa), kā hiperreāla vide (masu saziņas līdzekļu telpa, internets) etnufutūrisms uzrāda svarīgas īpašības, kas to tuvina ar postmodernismu: intertekstualitāti, tekstuālo dabu, rizomorfismu (rhizomorphic – sakņveida), paradoksalitāti un oksimoroniskumu (oksimorons – epitets, kas nostājas jēdzieniski loģiskā pretstatā iepretī apzīmējamam vārdam), mitoloģiski-iracionālas saknes, necentriskumu un plurālismu, neleģitimitāti, “visēdamību”, spēles principu u.c. Šo substanciālo īpašību visadekvātāk pārstāv pilsētvide un internets.

Etnofutūrisma ikdienas izpausmes parastam cilvēkam ir maz pamanāmas un atšķirībā no etnofutūrisma svētku izpausmēm paliek tam neatspoguļotas. Starp galvenajiem etnofutūrisma svētku īstenojuma galvenajiem variantiem izceļas avangardiski etnonacionāli projekti, performances, nacionālie tematiskie svētki, festivāli un konkursi, etnofutūrisma estrādiski izpausmes veidi. Par etnofutūristiskās svētku kultūras, kas savos veidos ir visai īpatna, galvenajām substanciālajām īpašībām var uzskatīt notikumainību, interaktivitāti, neleģitimitāti, ietekmi un neapzināto, masveida raksturu u.c. Visas nosauktās īpašības tuvina etnofutūrismu ar postmodernismu.

Beidzot, trešā etnofutūrisma objektivācijas forma – māksla – ir ambivalenta jēgas telpa, kurā īstenojas “idejas” un “akta” sintēze. Tieši šāds saskanīgs apvienojums nodrošina mākslinieciski-estētiskā etnofutūrisma plašu pastāvēšanas veidu gan 1990.gadu sākumā, gan mūsdienās. Ir svarīgi, ka mākslinieciskais etnofutūrisms lielā mērā īsteno tādas postmodernisma īpašības kā paradoksalitāti, intertekstualitāti, citātiskumu, rizomorfismu, spēles izcelsmi u.c. Ir svarīgi, ka etnofutūrisma mākslinieciskie darbi uzrāda īpašu jēgas telpu. Tajā, piemēram, īpaši organizēts ir laiks, kas ir pagātnes-tagadnes-nākotnes paradoksāls sajaukums (laiku savirze). Īpaši raksturojumi etnofutūrismā piemīt Vārdam.

Mākslinieciskās kultūras līmenī etnofutūrisms izrādās daudzveidīgs un plaši atvērts interpretācijai, kaut arī šeit saglabājas elitārā un masveidīgā divdaļīgums. Ja elitārās kultūras paraugi piedāvā nolasījuma daudzvariantību, tad masu kultūras paraugi darbojas pēc cietas “slēgtu tekstu” (U.Eko) shēmas.

Tādējādi etnofutūrisms ir somu-ugru un tjurku etnosu mūsdienu kultūras sarežģīta, idejiski-pasaulsuzskata, sistēmiska parādība, ko determinē virkne sociāli-vēsturisku, gnozeoloģisku un sociāli-psīholoģisku faktoru, kas dibinās uz pretēju sākotņu (etnoarhaikas un informācijas kultūras inovāciju) dialektiskas mijiedarbības, kas pastāv ontoloģiskos statusos: no vienas puses – kā pasaules uzskata sistēma, bet no otras – kultūras konkrēti-priekšmetiskās formās, kas atvērtas ārējai ietekmei un tāpēc ir dinamiskas, kā arī pašattīstošās, pateicoties pretstatu vienības un cīņas mehānismam, tajā paradoksālā veidā sagrūdušamies īstenības pusēm (etno-konservatīvajai un tehno-modernistiskajai).

Literatūras saraksts: 

1. Тексты художественной литературы

2. Айги Г. Поклон пению : Сто вариаций на темы народных песен Поволжья / Г. Айги. – М. : ОГИ, 2001. – 56 с.

3. Ар-Серги, В. Засечки на тамге / В. Ар-Серги // ЛИК. 2005. – № 4. – С. 25 – 33.

4. Волков, Г. Мир тебе, отшумевшая жизнь (вместо Благословения и Завещания родному народу) / Г. Волков // КИЛ. 2007. – № 1. – С. 64 – 89.

5. Карягина, М. Дорога за город / М. Карягина // ЛИК. 2005. – № 2. -С. 36-42.

6. Карягина, М. Квадратные сны / М. Карягина. Чебоксары : Руссика, 2002. – 46 с. – на чув.

7. Карягина, М. Неведомый город / М. Карягина. Чебоксары : Руссика, 2002. – 48 с. – на чув.

8. Карягина, М. Танец жизни / М. Карягина. Чебоксары : Руссика, 2002. – 52 с. – на чув.

9. Карягина, М. Чрево-шар / М. Карягина. Чебоксары : Руссика, 2002. – 48 с. – на чув.

10. Степанов, В. Змея. Некрологический рассказ / В. Степанов // ЛИК Чувашии. 1995. – № 1. – С. 97 – 104.

11. Тарасов, А. Два рассказа / А. Тарасов // ЛИК Чувашии. 1994. -№ 1.-С. 97-118.

12. Тарасов, А. Мелодия дикой яблони / А. Тарасов // Новый ЛИК. -2000. -№2.-С.З- 15.

13. Чиндыков, Б. Ежевика вдоль плетня / Б. Чиндыков // Чувашская литература / авт.-сост. В.Н. Пушкин. Чебоксары : Чув. кн. изд-во, 2007. – С. 326-364.

14. Чиндыков, Б. Рассказы / Б. Чиндыков // ЛИК Чувашии. 1995. -№ 3. – С. 93-112.

15. Чиндыков, Б. Ужин после полуночи / Б. Чиндыков // Лик Чувашии. 1997. – № 1. – С. 46 – 62.

16. Чиндыков, Б. Царский Сад / Б. Чиндыков // ЛИК. 2005. – № 2. -С. 13-26.

17. Чиндыков, Б. Шведский стол / Б. Чиндыков // Футурум-АРТ. -2003. № 5. http://www.futurum-art.ru/svezhij/chindykov.htm

18. Эйзин, П. Стихи / П. Эйзин // Чувашская литература / авт.-сост. В.Н. Пушкин. Чебоксары : Чув. кн. изд-во, 2007. – С. 291 – 298.

19. Юмарт, Г. Стихи / Г. Юмарт // Новый ЛИК. 2000. – № 2. – С. 54-58.1. Исследования

20. Аверьянов, А. Н. Система : философская категория и реальность / А. Н. Аверьянов. М. : Мысль, 1976. – 188 с.

21. Аверьянов, А. Н. Системное познание мира : методологические проблемы / А. Н. Аверьянов. -М. : Политиздат, 1985. 263 с.

22. Александров, С. А. К. Иванов-Прта М. Сеспель – Г. Айги : личность в аспекте проблемы «Восток – Запад» / С. А. Александров // Поэтика Сеспеля : Сб. ст. – Чебоксары : ЧНИИ, 1991. – С. 138 – 167.

23. Алексеев, П. В. Теория познания и диалектика / П. В. Алексеев, А. В. Панин. -М. : Высш. шк., 1991.-383 с.

24. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон. — М. : Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001.-288 с.

25. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм : искусство второй половины XX начала XXI века / Е. Ю. Андреева. – СПб. : Азбука-классика, 2007. -488 с.

26. Апокалипсис смысла. Сб. работ западных философов XX XXI вв. – М. : Алгоритм, 2007. – 272 с.

27. Артемьев, Ю. М. И.Я. Яковлев и некоторые особенности формирования литературно-художественного сознания чувашского народа / Ю. М. Артемьев // И.Я. Яковлев и проблемы яковлевоведения : сб. ст. -Чебоксары : ЧГИГН, 2001. С. 42 – 52.

28. Арутюнов, С. А. Народы и культуры : развитие и взаимодействие / С. А. Арутюнов. М. : Наука, 1989. – 245 с.

29. Афанасьев, В. Г. Системность и общество / В. Г. Афанасьев. М. : Политиздат, 1980. – 368 с.

30. Афанасьева, Е. Р. Национальные традиции в современной чувашской драматургии / Е. Р. Афанасьева // Национальные традиции в культуре народов Поволжья : материалы региональной науч.-практ. конф. — Чебоксары : ЧГИГН, 2003. С. 111 – 116.

31. Ахиезер, А. С. Культурные основы этнических конфликтов / А. С. Ахиезер // Общественные науки и современность. 1994. – № 4. – С. 115126.

32. Ахиезер, А. С. Россия : критика исторического опыта. (Социокультурная динамика России). Т. II. Теория и методология. Словарь / А. С. Ахиезер. Новосибирск : Сибирский хронограф, 1998. – 600 с.

33. Бабаков, В. Г. Кризисные этносы / В. Г. Бабаков. М. : РАН, Ин-т философии, 1993. – 183 с.

34. Банников, В. Н. Этнофутуристическое движение в Югре : манифест этнофутуризма / В. Н. Банников // Вопросы культурологии. 2008. -№ 1.-С. 61-63.

35. Барт, Р. Избранные работы : Семиотика : Поэтика / Р. Барт ; пер. с фр. М. : Прогресс, 1989. – 616 с.

36. Барышков, В. П. Аксиология личностного бытия / В. П. Барышков. М. : Логос, 2005. – 187 с.

37. Бауман, 3. Глобализация. Последствия для человека и общества / 3. Бауман ; пер. с англ. М. : Весь Мир, 2004. – 188 с.

38. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М. М. Бахтин. М. : Художественная литература, 1975. – 504 с.

39. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. М. : Художественная литература, 1990. – 543 с.

40. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. -М. : Искусство, 1979.-424 с.

41. Бек, У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма / У. Бек ; пер. с нем. М. : Прогресс-Традиция, 2007. – 460 с.

42. Бек, У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма ответы на глобализацию / У. Бек ; пер. с нем. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

43. Блауберг И. В. Системный подход : предпосылки, проблемы, трудности / И. В. Блауберг, В. Н.Садовский, Э. Г. Юдин. М. : Знание, 1968. -48 с.

44. Блауберг И. В. Философский принцип системности и системный подход / И. В. Блауберг, В. Н.Садовский, Э. Г. Юдин // Вопросы философии. 1978. -№ 8.-С. 29-52.

45. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр ; пер. с фр. М. : Культурная революция, Республика, 2006. – 269 с.

46. Бодрияйр, Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту / Ж. Бодрийяр ; пер. с фр. Екатеринбург : У-Фактория, 2006. – 200 с. ~

47. Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла / Ж. Бодрийяр ; пер. с фр. М. : Добросвет, 2000. – 257 с.

48. Бодрияйр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр ; пер. с фр. М. : Добросвет, 2000. – 387 с.

49. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр ; пер. с фр. М. : РУДОМИНО, 2001. – 224 с.

50. Бодрийяр, Ж. Соблазн / Ж. Бодрийяр ; пер. с фр. М. : Ad Marginem, 2000. – 319 с.

51. Бойко, И. Перепись 2002 года в республике : этническая и языковая идентичности / И. Бойко, Ю. Марков, В. Харитонова // ЛИК. 2007. -№3.-С. 98- 108.

52. Бойко, И. И. Политические настроения в Чувашии в период «оттепели» (1954 1964) / И. И. Бойко // Личность, общество, власть в истории Чувашии : XX век. – Чебоксары : ЧГИГН, 2007. – 144 с.

53. Бородай, Ю. М. Воображение и теория познания / Ю. М. Бородай.-М. : Высш. шк., 1966.

54. Бромлей, Ю. В. Этносоциальные процессы в современном мире : теория, история, современность / Ю. В. Бромлей. М. : Наука, 1987. – 333 с.

55. Булатова, Д. С. Культура как «пределы» беспредельного / Д. С. Булатова // Культурологические штудии : ежегодник кафедры культурологии и мировой художественной культуры. -Чебоксары : Free-Poetry, 2008. С. 38′ -41.

56. Булатова, Д.С. Процесс глобализации как многоуровневое и неоднородное образование (теоретико-методологический анализ) / Д. С. Булатова // Вестник КГУКИ. 2005. – № 1, спец. вып. – С. 15 – 18.

57. Булатова, Д. С. Элементы нарратива. и мифотворчества в музейном искусстве (на этнокультурном материале) / Д. С. Булатова //- }

58. Васильев, А. В. Проблемы современности в чувашской поэзии 80-х годов / А. В. Васильев // Традиции и новаторство в чувашской литературе : Сб. ст. Чебоксары : ЧНИИ, 1985. – С. 3 – 29.

59. Викторов, Ю. Духовное пространство поэта / Ю. Викторов // ЛИК Чувашии. 1995. – № 2. – С. 107 – 110.

60. Викторов, Ю. В. Изобразительное искусство Чувашии в 1996 г. (Обзор) / Ю: В. Викторов // Чувашское искусство : Вопросы теории и истории : Сб:ст. Вып. III. Чебоксары : ЧГИГН, 1997. – С. 228 – 251.

61. В мире причин и следствий : смысл жизни : диалог мировоззрений. М. : Знание, 1991. – 64 с.

62. Волков, Г. Н. Действующая модель межэтнической гармонии / F. Н. Волков’// Народная школа. 2002. – № 6. – С. 12 – 18.

63. Вопросы этнокультурного развития и межнациональных отношений в Чувашской Республике. Чебоксары : Министерство культуры, ЧГИГН, 2003.-88 с.

64. Воробьев, Д. Ситуация постантимодерна (является ли творчество Айги частью чувашского национального искусства?) / Д. Воробьев // КИЛ. -2007. -№ 1.-С. 119-121.

65. Воробьев, М. Знак и звук / М. Воробьев // ЛИК. 2007. – № 3. – С. 113. .

66. Гавенко, А. С. К вопросу лингвистического исследования текстов художественной литературы второй * половины XX начала XXI века / А. С. Гавенко // Мир науки, культуры, образования. – 2008. – № 1 (8). – С. 50 – 56.

67. Тартиг, В. О. «Утка» как культурная технология формирования имиджа города / В. О. Гартиг // Вестник Удмуртского университета. Сер. «Искусство и дизайн». 2005. – № 12. – С. 100 – 107.

68. Гафиятуллина, Л. А. Этнокультурные традиции в повседневной культуре (на примере казанских татар) : автореферат . канд. филос. наук / Л. А. Гафиятуллина Казань, 2005. – 20 с.

69. Гачев, Г. Д. Национальные образы мира : Курс лекций / Г. Д. Гачев. М. : Академия, 1998. – 432 с.

70. Геллнер, Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм / Э. Геллнер. М. : Праксис, 2002. – С. 146 – 200.

71. Губанова, Е. Н. Постмодернистская глокальность и пространство / Е. Н. Губанова // Вопросы культурологии. 2009. – № 2. – С. 4 – 6.

72. Гузенкова, Т. Проблемы самоидентификации национальных республик Поволжья и Приуралья / Т. Гузенкова // ЛИК Чувашии. 1996. -№ 3 – 4. – С. 158- 166.

73. Гумилев, JI. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев. М. : Айрис-пресс, 2004. – 560 с.

74. Данилова, И. Дорогами Миттова : к новому стилю национальной музыки / И. Данилова // КИЛ. 2008. – № 2. – С. 117 – 118.

75. Данилова, И. Молодые композиторы : линия судьбы / И. Данилова // Новый ЛИК. 2000. – № 2. – С. 98 – 107.

76. Делез, Ж. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари ; пер. с фр. М. : У-Фактория, 2007. – 672 с.

77. Денисов, С. Ф. Разум и рассудок в структуре человеческой активности / С. Ф. Денисов. Томск : Изд-во Томского ун-та, 1993. – 193 с.

78. Деррида, Ж. Глобализация, мир и космополитизм / Ж. Деррида ; пер. с фр. // Космополис. 2004. – № 2(8). – С. 125 – 140.

79. Деррида, Ж. О грамматологии / Ж. Деррида ; пер. с фр. М. : Ad Marginem, 2000. – 512 с.

80. Деррида, Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида ; пер.с фр. СПб : Академический проект, 2000. – 430 с.

81. Деррида, Ж. Письмо японскому другу / Ж. Деррида // Вопросы философии. 1992. – № 4. – С. 53 – 57.

82. Диалог культур : проблемы художественного сознания : Сб. ст. -Чебоксары : ЧГИГН, 2000. 176 с.

83. Дмитриев, И. А. К истории взаимосвязей народного обрядового и профессионального театрального искусства / И. А. Дмитриев // Чувашское искусство : Вопросы теории и истории : сб. ст. Вып. 2. Чебоксары : ЧГИГН, 1996. – С. 113-161.

84. Дмитриев, И. А. Пьесы молодых авторов на сцене чувашских театров / И. А. Дмитриев // Вопросы теории и истории искусств : Сб. ст. — Чебоксары : ЧГНИИ, 1992. С. 68 – 85.

85. Дробижева, JL М. Этничность в современном обществе / J1. М. Дробижева // Мир России. 2001. – № 2. – С. 167 – 180.

86. Дугин, А. Постгуманизм. Человек в мире постмодерна / А. Дугин // Вестник аналитики. 2007. -№ 1. – С. 124- 135.

87. Ерасов, Б. С. Социальная культурология / Б. С. Ерасов. М. : Аспект-Пресс, 2000. – 590 с.

88. Ермакова, Г. А. Эстетические основы художественного мира Г.Н. Айги: автореф. . докт. филол. наук / Г. А. Ермакова. Чебоксары, 2004. – 38 с.

89. Ефимов, О. А. Онтологические предпосылки гносеологической достоверности перцептивных образов / О. А. Ефимов. Чебоксары : Чувгоспедуниверситет, 2005. – 108 с.

90. Загурская, Н. В. Постглобалист:постчеловек в ситуации после постмодерна / Н. В. Загурская // http://antropotopos.ru/Article/lMarch/7Zagurskaya.rtf

91. Закон Чувашской Республики о государственных символах Чувашской Республики // http://geraldika.ru/syrnbols.php?coatid=7539.

92. Залесский, С. В. Культурное многообразие человечества в условиях глобализации : диссертация . канд. культурологии / С. В. Залесский. М., 2006. – 165 с.

93. Захаров, Д. А. Национально-государственное строительство в Чувашской Республике в 1990 2000 гг. : автореф. . канд. исторических наук / Д. А. Захаров. – Чебоксары, 2006. – 24 с.

94. Иванов-Орков, Г. Весь белый свет / Г. Иванов-Орков // Новый ЛИК. -2001. -№ 1.-С. 68-73.

95. Ильин, В. В. Теория познания. Эпистемология / В. В. Ильин. М. : Изд-во МГУ, 1994. – 136 с.

96. Ильин, И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия : эволюция научного мифа / И. П. Ильин. М. : Интрада, 1998. – 255 с.

97. Ильин, И. П. Постмодернизм : Словарь терминов / И. П. Ильин. -М. : ИНИОН PAH-INTRADA, 2001. 344 с.

98. Иноземцев, В. Л. Современное постиндустриальное общество : природа, противоречия и перспективы. М. : Логос, 2000. – 303 с.

99. Интернет и российское общество / под ред. И. Семенова. — М. : Гендальф, 2002. 279 с.

100. Исследования социально-политической истории Чувашии XX столетия : сб. ст. / под ред. В. Н. Клментьева. Чебоксары : ЧГИГН, 2002. -112 с.

101. История Чувашии Новейшего времени. Кн. 1. 1917 1945. — Чебоксары : ЧГИГН, 2001. – 264 с.

102. Ишмуратова, И. Р. Сущность культурной идентичности человека в среде Интернет-коммуникаций: дис. . канд. филос. наук / И. Р. Ишмуратова. -Казань : КГУКИ, 2006. 181 с.

103. Капра, Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем / Ф. Капра ; пер. с англ. Киев : София ; М. : ИД «София», 2003. -336 с.

104. Кара-Мурза, С. Г. Кризис России и этничность : упорядочивание понятия / С. Г. Кара-Мурза // Социально-гуманитарные знания. 2007. – № 2. -С. 22-38.

105. Кардинская, С. В. Конструирование удмуртской этничности в дискурсе этнофутуризма / С. В. Кардинская // Вестник Удмуртского университета. Сер. «Искусство и дизайн». 2005. – № 12. – С. 123 – 132.

106. Кардинская, С. В. Конструирование этнической идентичности : молодежное общество российских немцев Ижевска / С. В. Кардинская // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. – Т. 8. № 1. – С. 128 – 135.

107. Кардинская, С. В. Удмурты об этнической идентичности (опыт пилотажного исследования) / С. В. Кардинская // Социс. 2005. – № 5. – С. 100- 105.

108. Кардинская, С. В. Этничность в идеологических конструктах удмуртских СМИ / С. В. Кардинская // Социс. 2006. – № 6. – С. 54 – 60.

109. Кессиди, Ф. X. Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии. 2003. – № 1. – С. 76 – 79.

110. Кириллова, Р. Выбор масштаба / Р. Кириллова // Новый ЛИК. -2001.-№ 1.-С. 74-80.•113.Кириленко, Г. Г. Краткий философский словарь / Г. Г. Кириленко, Е. В. Шевцов. М : Слово, ACT, 2002. – 480 с.

111. Князева, Е. Н. Нелинейная паутина познания / Е. Н. Князева // Человек. 2006. – № 2. – С. 21 – 33.

112. Колчева, Э. Способы репрезентации образов в изобразительном искусстве этнофутуризма / Э. Колчева // Обсерватория культуры. 2008. – № 6.-С. 48-57.

113. Колчева, Э. М. Феноменология этнофутуризма / Э. М. Колчева // Финно-угроведение. 2007. – № 1. – С. 101 – 110.

114. Колчева, Э. М. Этнофутуризм как явление культуры / Э. М. Колчева. Йошкар-Ола, 2008. – 174 с.

115. Колчева, Э. М. Явление этнофутуризма в марийской художественной культуре (Искусствоведческий анализ) : автореф. дис. . канд. искусствовед. / Э. М. Колчева Саранск, 2005. – 20 с.

116. Краткий философский словарь / под ред. А. П. Алексеева. 2-е изд. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 496 с.

117. Кротков, Е. А. Парадигма деконструктивизма : философско-методологический анализ / Е. А. Кротков // Общественный науки и современность. 2006. – № 7. – С. 155 – 165.

118. Культурология. XX век : Энциклопедия. В 2-х т. СПб. : Университетская книга, 1998.

119. Курицын, В. Русский литературный постмодернизм / В. Курицын // http://www.guelman.ru/slava/postmod/index.html

120. Кутырев, В. А. Философия иного, или Небытийный смысл трансмодернизма / В. А. Кутырев // Вопросы философии. 2005. – № 7. – С. 21-33.

121. Лангер, С. Философия в новом ключе : Исследования символики разума, ритуала и искусства / С. Лангер ; пер. с англ.. М. : Республика, 2000.-287 с.

122. Левин, Г. Д. Философские категории в современном дискурсе / Г. Д. Левин. М. : Логос, 2007. – 223 с.

123. Лежнина, Т. М. Проблема соотношения смысла и понимания в социокультурной динамике бытия: автореф. дис. . канд. филос. наук / Т. М. Лежнина. Чебоксары, 2008. – 24 с.

124. Лексикон нонклассики : Художественно-эстетическая культура XX века / под. ред. В. В. Бычкова. М. : РОССПЭН, 2003. – 606 с.

125. Лекторский, В. А. Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии / В. А. Лекторский. М. : Высш. шк., 1965.- 122 с.

126. Леонова, О. Г. Вызовы глобализации и актуальные тренды общественного сознания в России XXI в. / О. Г. Леонова // Социально-гуманитарное знание. 2008. – № 1. – С. 3 – 17.

127. Лиотар, Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» / Ж.-Ф. Лиотар ; пер. с фр. // Иностранная литература. 1994. – № 1. – С. 56 – 59.

128. Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар ; пер. с фр. М. ; СПб. : Институт экспериментальной социологии ; Алетейя, 1998. – 160 с.

129. Лихачев, Д. С. Экология культуры / Д. С. Лихачев // Москва. -1979. -№ 7. -С. 173- 179.

130. Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. СПб. : Искусство-СПб, 2000. – 704 с.

131. Лурье, С. В. Историческая этнология / С. В. Лурье. М. : Академический проект, 2004. – 624 с.

132. Мадуров, Д. Ф. Традиционное декоративное искусство и праздники чувашей / Д. Ф. Мадуров. Чебоксары : Чуваш, кн. изд-во, 2004. -287 с.

133. Мазлиш, Б. Глобальное и локальное : понятия и проблемы / Б. Мазлиш // Социс. 2006. – № 5. – С. 23 – 31.

134. Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. СПб. : Алетейя, 2000. – 347 с.

135. Маркарян, Э. С. Теория культуры и современная наука : (логико-методологический анализ) / Э. С. Маркарян. М. : Мысль, 1983. — 284 с.

136. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек : Исследование идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе ; пер. с англ. М. : ООО «Издательство ACT», 2002. – 526 с.

137. Мартынов, М. Ю. Народы ханты и манси в условиях техногенной цивилизации / М. Ю. Мартынов // Социс. 2000. – № 10. – С. 64 – 65.

138. Маузи, Д. Эмоциональное измерение глобализации / Д. Маузи // Свободная мысль-ХХ1.- 2007. № 4. – С. 59 – 69.

139. Межуев, В. М. Философия культуры : эпоха классики / В. М. Межуев. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2003. – 200 с.

140. Мелик-Гайказян, И. В. Воздействие меняющегося мира как информационный процесс / И. В. Мелик-Гайказян // Человек. 2007. – № 3. -С. 32-43.

141. Меньчиков, Г. П. Духовная реальность человека (анализ философско-онтологических основ) / Г. П. Меньчиков. Казань : ГранДан,1999.-408 с.

142. Миттов : Воспоминания, стихотворения. Очерки, художественно-критические статьи. Дневниковые записи, рассказы, стихи художника / сост. О. В. Таллерова. Чебоксары : Чуваш, кн. изд-во- 1990. – 216 с.

143. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1 / гл. ред. С. А. Токарев.- М. : Советская Энциклопедия, 1987. 671 с.

144. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2 / гл. ред. С. А. Токарев.- М. : Советская Энциклопедия, 1988. 719 с.

145. Мишин, И. Интеллигенция и власть / И. Мишин // Новый ЛИК.2000.-№2.-С. 67-90.

146. Многоликая глобализация : Культурное разнообразие в современном мире’/ под. ред. П. Бергера и С. Хантингтона ; пер. с англ. М. : Аспект Пресс, 2004. – 379 с.

147. Момджян, К. X. Несколько слов о глобализации / К. X. Момджян // Личность. Культура. Общество. 2003. – Т. 5, вып. 3 – 4 (17 – 18). – С. 55 -61.

148. Мордвинова, А. И. Геннадий Айги и его художественное окружение. Чувашские художники на выставке* «Мир этих глаз-2» / А. И. Мордвинова // Чувашское искусство : Вопросы теории и истории : Сб. ст. Вып. IV. Чебоксары : ЧГИГН, 2001. – С. 87 – 104.

149. Муратов, М. М. Эстрада как феномен массовой культуры : автореф. дис. .канд. философ, наук / М. М. Муратов. Казань, 2005. – 20 с.

150. Мухаметдинов, Р. Судьба родного языка : энтузиазм личности и деньги государства / Р. Мухаметдинов // КИЛ. 2008. – № 2. – С. 142 – 147.

151. Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др.; пер. с англ. и нем. М. : Праксис, 2002. – 416 с.

152. Нарат, П. В сумерках наших богов / П. Нарат // ЛИК Чувашии. -1994. -№ 2. -С. 158.

153. Нарат, П. Петр Петров : чувашский метафизик // ЛИК Чувашии. -1996.-№5-6.-С. 97-98.

154. Нейсбит, Д. Мегатренды / Д. Нейсбит. М. : ООО «Издательство ACT» : ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 380 с.

155. Никитина, Э. Нация сохранит себя своей национальной педагогикой / Э. Никитина // Народная школа. 2002. – № 5. – С. 6 – 10.

156. Никифорова, В. В. Борис Чиндыков : опыт реконструкции «чувашского мира» / В. В. Никифорова // Художественная словесность и проблемы чувашской духовной культуры : Сб. материалов науч.-практ. конф. Чебоксары : ЧГИГН, 2008. – С. 202 – 224.

157. Никольский, Н. В. Этнографический очерк Мильковича, писанный конца XVIII века о чувашах / Н. В. Никольский. Казань : Типо-литогр. Казанского ун-та, 1906. – 36 с.

158. Новая философская энциклопедия : в 4-х тт. М. : Мысль, 2000.

159. Новейший философский словарь. Минск : Интерпрессервис, Книжный дом, 2003. – 1280 с.

160. Ойзерман, Т. И. Рациональное и иррациональное / Т. И. Ойзерман. М. : Знание, 1984. – 64 с.

161. О проведении конкурса «Лучший архитектурный проект комплексного развития парка им. 500-летия г. Чебоксары» // http://www.uaig.kzn.ru/park.doc

162. Панарин, А. С. Постмодернизм и глобализация : проект освобождения собственников от социальных и национальных обязательств / А. С. Панарин // Вопросы философии. 2003. – № 6. – С. 16 – 36.

163. Пелипенко, А. А. Закат логоцентризма / А. А. Пелипенко // Человек. 2005. – № 5. – С. 44 – 55.

164. Пелипенко, А. А. Постмодернизм в контексте переходных процессов / А. А. Пелипенко // Человек. 2001. – № 4. – С. 5 – 17.

165. Пелипенко, А. А., Яковенко, И. Г. Культура как система / А. А. Пелипенко, И. Г. Яковенко. М. : Языки русской культуры, 1998. – 371 с.

166. Пивоев, В. М. Этнос и нация : проблемы идентификации / В. М. Пивоев. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2006. – 109 с.

167. Полани, М. Личностное знание : На пути к посткритической философии / М. Полани ; пер. с англ. М. : Прогресс, 1985. – 344 с.

168. Постмодернизм. Энциклопедия. Минск : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2001. – 1040 с.

169. Поэзия Г. Айги в оценке критиков : хрестоматия литературоведческих материалов. Чебоксары, 2004. – 68 с.

170. Пригожин, И. Р. Философия нестабильности / И. Р. Пригожин // Вопросы философии. 1991. – № 6. – С. 46 – 57.

171. Проблемы национального в развитии чувашского народа : Сб. ст. Чебоксары : ЧГИГН, 2000.

172. Розенберг, Н. А. Диалог в жизни и на телеэкране / Н. А. Розенберг // Вестник Удмуртского университета. Сер. «Искусство и дизайн». -2005. -№ 12.-С. 38-44.

173. Розенберг, Н. А. Этнофутуризм Поволжья и Приуралья / Н. А. Розенберг // http://suri.ee/etnofutu/4/rozenber.html

174. Розин, В. М. Мышление и творчество / В. М. Розин. М. : Per Se, 2006.-359 с.

175. Ростки будущего в современном искусстве : Беседа с Г. Фомиряковым // Бизнес-среда. 2000. – № 45. – 9 – 15 ноября. – С. 3.

176. Руднев, В. П. Прочь от реальности (исследования по философии текста) / В. П. Руднев. М. : Аграф, 2000. – 432 с.

177. Руднев, В. П. Словарь культуры XX века / В. П. Руднев. М. : Аграф, 1997.-384 с.

178. Рябов, А. С. Уральская республика : мифы и реальность / А. С. Рябов // Свободная мысль-XXI. 2007. – № 6 (1577). – С. 149 – 159.

179. Рязанов, А. В. Коммуникативное пространство этноса и этнополитические процессы / А. В. Рязанов // Социально-гуманитарные знания. 2007. – № 2. – С. 263 – 274.

180. Саламаа, К. Жизнь существование по кругу / К. Саламаа // http://www.litrossia.ru/archive/12/culture/213.php.

181. Саламаа, К. Этнофутуризм философия жизни – энергия / К. Саламаа // Финно-угорский вестник. – 2006. – № 3.

182. Сбоев, В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии / В. А. Сбоев. Казань, 1856.

183. Семенов, И. А. Воля к идентичности : сопротивление и информационные технологии / И. А. Семенов // Интернет и российское общество / под ред. И. Семенова. М. : Гендальф, 2002. – С. 48 – 69.

184. Симбирские чуваши и поэзия их / сост. П. М. Мальхов. — Казань : Тип. Императорского ун-та, 1877. 39 с.

185. Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 584 с.

186. Славин, А. В. Наглядный образ в структуре познания / А. В. Славин. -М. : Политиздат, 1971.-271 с.

187. Слотердайк, П. После истории / П. Слотердайк // http://www.politizdat.ni/article/l 03/

188. Современные тенденции развития символического пространства политики и концепт идеологии (Материалы дискуссии) // Полис. 2004. – № 4. – С. 28 – 51.

189. Современный чувашский национализм и идентичность. Хрестоматия-ридер / сост. М. В. Кирчанов. Воронеж : НОФМО, 2007. – 124 с.

190. Сознание и познание : тексты лекций. Чебоксары : ЧТУ, 1994.108 с.

191. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов ; пер. с англ. М. : Политиздат, 1992. – 543 ^ с.

192. Станкевич, JI. П. Проблема целостности личности : (гносеологический аспект) / JI. П. Станкевич. М. : Высш. шк., 1987. – 134 с.

193. Сыров, В. Н. О статусе и структуре повседневности (методологические аспекты) / В. Н. Сыров // Личность. Культура. Общество. 2000. – Т. 2, спец. вып. – С. 147 – 159.

194. Таагепера, Р. Будущее финно-угорских республик в рамках России и мира / Р. Таагепера // http://www.suri.ee/etnofutu/3/doc/taagak-v.html

195. Тагиров, Э. Р. «Поворот к корням» : поиск новых подходов к осмыслению истории / Э. Р. Тагиров // Вестник КГЭФИ. 2005. – № 1. – С. 16 -21.

196. Тактамышева, Р. Р. Сущность диалектики традиций и новаторства в татарской национальной культуре : дис. . канд. филос. наук / Р. Р. Тактамышева Казань : КГУКИ, 2007. – 194 с.

197. Татарко, А. Н. Этническая идентичность и ценностные ориентации представителей традицонных культур в условиях модернизацииIобщества / А. Н. Татарко // Журнал прикладной психологии. — 2004. № 4 -5.-С. 120-128.

198. Тенгер, Э. Урало-Поволжье как культурно-исторический проект / Э. Тенгер//КИЛ. 2007. – № 1.-С. 108-115.

199. Теория познания : Социально-культурная природа познания. М. : Мысль, 1991.-480 с.

200. Терновая, Л. О. Глобализация и проблема формирования новых идентичностей / Л. О. Терновая // Власть. 2004. – № 4. – С. 10 — 15.

201. Тишков, В. А. Забыть о нации (постнационалистическое понимание национализма) / В. А. Тишков // Вопросы философии. 1998. – № 5.-С. 3-26.

202. Тишков, В. А. Реквием по этносу : социально-антропологические исследования / В. А. Тишков. М. : Наука, 2003. – 544 с.

203. Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. М. : Айрис-пресс, 2006. – 640 с.

204. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. М. : ООО «Издательство ACT» : ООО «Транзиткнига», 1999. – 469 с.

205. Тоффлер, Э. Футурошок / Э. Тоффлер. М. : ООО «Издательство ACT» : ООО «Транзиткнига», 1997. – 467 с.

206. Трахтенберг, А. Д. Интернет как пространство утопии / А. Д. Трахтенберг // Свободная мысль-XXI. 2007. – № 6. – С. 121 – 127.

207. Трофимов, А. А. Вопросы традиций в современных народных промыслах Чувашии / А. А. Трофимов // Проблемы развитияхудожественных промыслов и народного искусства : Сб. ст. Чебоксары : ЧНИИ, 1988.-С. 7-20.

208. Трофимов, А. А. Древний язык чувашского орнамента / А. А. Трофимов // Чувашское народное творчество : Сб. ст. — Чебоксары : ЧНИИ, 1985.-С.З-18.

209. Трофимов, А. А. Понятие «Ренессанс» и чувашская культура конца XIX начала XX вв. / А. А. Трофимов // Ренессанс Поволжья : Конец XIX – начало XX вв. – период духовного возрождения народов. – Чебоксары : ЧГИГН, 2008.-С. 19-38.

210. Трофимов, А. А. Художественные приемы в современном чувашском изобразительном искусстве / А”. А. Трофимов // Вопросы мастерства в современном чувашском искусстве : Труды. Вып. 107. -Чебоксары : ЧНИИ, 1981. С. 3 – 26.

211. Убасси, С. Уход в символ / С. Убасси // ЛИК Чувашии. 1994. -№ 3. – С.’ 147.

212. Успенский, Б. А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры ; Т. 2. Язык и культура. М. : Гнозис, 1994.

213. Федоров, Г. Необходимость случайности или закономерность жизни? / Г. Федоров // ЛИК Чувашии. 1994. – № 6. – С. 113 – 119.

214. Федоров, Г. Стихии на пространстве кануна : надежды или отчаяние? (О чувашской прозе последних 10-15 лет) / Г. Федоров // ЛИК. -2005. -№ 1.-С. 102-114.

215. Федоров, Г. И. Художественный мир чувашской прозы 19501990-х годов / Г. И. Федоров. Чебоксары : ЧГИГН, 1996.-352 с.

216. Федотов, М. Наша духовность / М. Федотов // ЛИК Чувашии. -1994.-№ 1.-С. 129- 132.

217. Федотова, Н. Н. Кризис идентичности в условиях глобализации / Н. Н. Федотова // Человек. 2003. – № 6. – С. 50 – 58.

218. Философский словарь. М. : Республика, 2002. – 720 с.

219. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М. : ‘ Политиздат, 1981.- 445 с.

220. Философский энциклопедический словарь / Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. М. : Инфра-М, 1997. – 576 с.

221. Философское освоение мира человеком : Сб. науч. трудов. Л. : ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1978. – 107 с.

222. Флиер, А. Я. Культурогенез / А. Я. Флиер. М. : Изд-во Российского института культурологи, 1995. – 127 с.

223. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов / А. Я. Флиер. -М. : Академический проект, 2000. 496 с.

224. Флиер, А. Я. Страсти по глоаблизации : культурные тенденции // Общественные науки и современность. 2003. – № 4. – С. 159 – 165.

225. Фрейд, 3. Психология бессознательного : Сборник произведений / 3. Фрейд. М. : Просвещение, 1989. – 448 с.

226. Фромм, Э. Здоровое общество / Э. Фромм. М. : ACT Москва : Хранитель, 2006. – 539 с.

227. Фукс, А. Записки Александры Фукс о чувашах и чремисах / А. Фукс. Казань : Типография Императорского Казанского ун-та, 1840. – 329 с.

228. Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. -М. : ООО «Издательство ACT : ЗАО НПП «Ермак», 2004. 588 с.

229. Хабермас, Ю. Модерн незавершенный проект // Вопросы философии. – 1992. – № 4. – С. 40 – 52.

230. Халипов, В. Постмодернизм в системе мировой культуры / В. халипов // Иностранная литература. 1994. – № ,1. — С. 235 — 240.

231. Хантингтон, С. Кто мы? : Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон. М. : ООО «Издательство ACT» : ООО «Транзиткнига», 2004. – 635 с.

232. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. — М. : ООО «Издательство ACT», 2003. 603 с.

233. Хантингтон, С. Трудности привыкания : о пророчествах сбывающихся и несбывающихся / С. Хантингтон // Свободная мысль-XXI. -2005. № 4(1554). – С. 12 – 26.

234. Хейнапуу, А. Первые ливы, или Ливский народ как этнофутуристический проект / А.’ Хейнапуу // http://suri.ee/etnofutu/3/doc/heina-v.html

235. Хейнапуу, А. Трактовки понятия этнофутуризма в Эстонии / А. Хейнапуу, О. Хейнапуу // http://suri.ee/etnofutu/idnatekst/heinapuudru.html

236. Хёсле, В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности / В. Хёсле // Апокалипсис смысла. Сб. работ западных философов XX XXI вв. – М. : Алгоритм, 2007. – С. 16 – 45.

237. Хузангай, А. Без иллюзий («хороший / плохой» национализм и культура в свете постсоветского политического развития) / А. Хузангай // ЛИК Чувашии. 1996. – № 5 – 6. – С. 85 – 90.

238. Хузангай, А. Восстановить культурно-исторический контекст / А. Хузангай // Вопросы литературы. 1989. – № 10. – С. 3 – 8.

239. Хузангай, А. Горизонты постимперской чувашской культуры / А. Хузангай // ЛИК Чувашии. 1994. – № 1. – С. 126 – 128.

240. Хузангай, А. Изнанка жизни и идеалы / А. Хузангай // Дружба народов. 1989. – № 2. – С. 256 – 257.

241. Хузангай, А. Соло-Голос / А. Хузангай // ЛИК.- 2005. № 2. – С. 43-44.

242. Хузангай, А. «Сто тысяч слов», или диалектика обновления / А. Хузангай // Дружба народов. 1984. – № 11. – С. 236 – 244.

243. Хузангай, А. Тексты, метатексты&путешествия / А. Хузангай. -Чебоксары : ЧГИГН, 2003. 388 с.

244. Хузангай; А. У нас еще много веков впереди / А. Хузангай // ЛИК Чувашии. 1995.-№ 1.-С. 138-141.

245. Хузангай, А. Чувашская традиция в свете глобализма / А. Хузангай // Народная школа. 2002. – № 6. – С. 5 – 9.

246. Чернявская, Ю. В. Роль этнической самооценки в самосознании народа / Ю. В. Чернявская // Личность. Культура. Общество. 2001. — Т. 3, вып. 4(10).-С. 268-277.

247. Чернявская, Ю. В. Тоска по пространству / Ю. В. Чернявская // Человек. 2006. – № 4. – С. 31 – 46.

248. Чернявская, Ю. В. «Этническое время» в хронотопе нарда / Ю. В. Чернявская // Человек. 2006. -№1.-С. 78-88.

249. Чувашская интеллигенция : вчера, сегодня, завтра // ЛИК. — 2006. -№2-3.

250. Чувашская провинция в контексте европейской (культуры (Разговор за «круглым столом») // ЛИК Чувашии. 1995. – № 2. – С. 89-95.

251. Шабаев, Ю. П. «Бунтующая этничность» на европейском севере России / Ю. П. Шабаев // Общественные науки и современность. 2006. – № З.-С. 95- 104.

252. Шибанов, В. Зигзаги современности, или Ростки этнофутуризма в удмуртской литературе / В. Шибанов // Литературная Россия. 2002. – № 37. — С. 10—11.

253. Шибанов, В. Этнофутуризм в удмуртской литературе / В. Шибанов // http://suri.ee/etnofutu/idnatekst/shibanovru.html

254. Шибанов, В. Этнофутуризм как возможный выход из постмодернистского «тупика» / В. Шибанов // http://suri.ee/etnofutu/4/shibanov.html

255. Шибанов, В. Л. В контексте финно-угорского этнофутуризма / В. Л. Шибанов // Диалекты и история тюркских языков во взаимодействии с другими языками. Чебоксары : ЧГПУ, 2004. – С. 178- 182.

256. Шибанов, В. JI. Как и почему критикуют этнофутуризм? / В. JI. Шибанов // Проблемы культуры в современном образовании: глобальные, национальные, регионально-этнические : Сб. ст. В 2 ч. Ч 1. — Чебоксары : ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. С. 51 – 55.

257. Шибанов, В. JI. Этнофутуризм или постмодернизм / В. JI. Шибанов // Вестник Удмуртского университета. 2005. – № 12. – С. 31 – 37.

258. Шибанов, В. JI. Этнофутуризм : между архаическим мифом и европейским постмодернизмом / В. J1. Шибанов // Вестник Удмуртского университета. Сер. «Филологические науки». 2007. – № 5 (1). – С. 163 – 168.

259. Шипилов, А. В. «Свои», «чужие» и другие. От античности до современности / А. В. Шипилов // Социс. 2006. – № 5. – С. 103 – 112.

260. Эйдман, И. Интернет-общество будущего / И. Эйдман // Свободная мысль. 2007. – № 5 (1576). – С. 117 – 130.

261. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 432 с.

262. Эко, У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / У. Эко. СПб. : Symposium, 2007. – 502 с.

263. Эко, У. Полный назад! Горячие войны и «популизм» в СМИ / У. Эко. М. : Эксмо, 2007. – 592 с.

264. Эпштейн, М. Н. Постмодерн в русской литературе / М. Н. Эпштейн. М. : Высш. шк., 2005. – 495 с.

265. Этнофутуризм: образ мышления и альтернатива на будущее // http://suri.ee/etnofotu/texts/obraz.html

266. Юдин, Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность / Э. Г. Юдин. М. : УРСС, 1997. – 444 с.

267. Юдин, Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки / Э. Г. Юдин. М. : Наука, 1978.-391 с.

268. Юнг, К. Г. Психология и поэтическое творчество / К. Г. Юнг // Самосознание европейской культуры XX века : Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991. — С. 103 – 118.

269. Юшкова, Ю. Финно-угорский мир на политической карте мира / Ю. Юшкова // Дружба народов. 2004. – № 2. – С. 156 – 159.

270. Якимович, А. О лучах просвещения и других световых явлениях / А. Якимович // Иностранная литература. 1994. – № 1. – С. 241 – 248.

271. Яковлев, Ю. Дыхание Севера. Толкование духовного содержания картин Петра Петрова / Ю. Яковлев // ЛИК. 2005. – № 1. – С. 43 – 47.

272. Яковлев, Ю. Об оцепенении и истерии духа, или Тоска по естеству чувашского / Ю. Яковлев // ЛИК Чувашии. 1994. – № 5. – С. 141 -145.

273. Яковлев Ю. Право на страдание / Ю. Яковлев // ЛИК Чувашии. -1994. -№ 1.-С. 137-141.

274. Яковлев, Ю. В. К проблеме экзистенциального страха в чувашской литературе / Ю. В. Яковлев // Чувашская литература : вопросы истории и теории : Сб. ст. Чебоксары : ЧНИИ, 1992. – С. 37 – 51.

275. Яковлев, Ю. В. Обособленный человек как тип личности, недостающей чувашской культуре / Ю. В. Яковлев // Проблемы национального в развитии чувашского народа : Сб. ст. Чебоксары : ЧГИГН, 1999.-С. 206-219.

http://www.dissercat.com/content/fenomen-etnofuturizma-v-sovremennoi-kulture


Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s