Krievija un mainīgā pasaule. V.Putins – citāti

(Tas ir visai amizanti, kā Putins cenšas uztiept citām valstīm savus grēkus, tomēr vienlaikus viņš piedāvā mums sinepes, ko pasmērēt mūsu Krievijas piektajai kolonai zem astes. I.L.)

2012-02-27
“Московскиe новости”

Bieži tiek runāts – cilvēka tiesības ir prioritāras attiecībā pret valsts suverenitāti. Nešaubīgi, tā tas ir – noziegumi pret cilvēci ir jāsoda starptautiskā tiesā. Bet, kad šo stāvokli izmantojot, viegli tiek mazināta valsts suverenitāte, kad cilvēktiesības tiek sargātas no ārpuses un izlases kārtībā – un kad “aizsardzības” procesā tiek mīdītas kājām ļaužu masu tādas pat tiesības, tostarp pašas pamata un svētākās – tiesības uz dzīvību – tad runa ir nevis par cildenu lietu, bet par elementāru demagoģiju.Darbā arvien vairāk tiek laists tāds jēdziens kā “maigais spēks” – instrumentu un metožu komplekss ārpolitisku mērķu sasniegšanai bez ieroču lietojuma, bet ar informācijas un citām ietekmes svirām. Diemžēl, šādas metodes nereti tiek lietotas, lai ieaudzinātu un provocētu ekstrēmismu, separātismu, nacionālismu, manipulāciju ar sabiedrisko apziņu, tiešu iejaukšanos suverēnu valstu iekšpolitikā.
Ir skaidri jāatšķir – kur ir vārda brīvība un normāla politiska aktivitāte, bet kur tiek laisti darbā nelikumīgi “maigā spēka” instrumenti. Var vien apsveikt humanitāro un labdarības nevalstisko organizāciju civilizēto darbību. Tostarp tādu, kas uzstājas kā pastāvošās varas aktīvi kritiķi. Tomēr “pseido-NVO”, citu struktūru, kas ar ārēju atbalstu darbojas ar mērķi destabilizēt stāvokli tajās vai citās valstīs, aktivitāte nav pieļaujama.
Ar to domāju gadījumus, kad nevalstisko organizāciju aktivitāte izaug nevis no kaut kādu vietējo sociālo grupu interesēm (un resursiem), bet tiek ārēju spēku finansētas un aprūpētas. Pašlaik pasaulē ir daudz lielu valstu, bloku, korporāciju “ietekmes aģentu”. Kad tie uzstājas atklāti – tā ir vien viena no civilizēta lobisma formām. Krievijai arī ir tādi institūti — Krievsadarbība, fonds “Krievu pasaule” (Россотрудничество, фонд “Русский мир”), mūsu galvenās universitātes, kas izvērš talantīgu abiturientu meklējumus ārzemēs (“Krievu pasaule” utt. un Saskaņas jaunie spečuki – atļausit pasmaidīt – I.L.).
Bet Krievija neizmanto citu valstu nacionālās NVO, nefinansē šīs NVO, ārzemju politiskās organizācijas ar mērķi īstenot savas intereses (atļausit vēlreiz pasmaidīt – I.L.). Tā nerīkojas ne Ķīna, ne Indija, ne Brazīlija. Mēs uzskatām, ka iekšpolitikas un sabiedriskā noskaņojuma ietekmēšana citās valstīs ir jāveic (!) tikai atklāti – tad spēlētāji pret savu darbību attieksies maksimāli atbildīgi.

Krievijai ir iespējas ne vien saglabāt savu kultūru, bet arī pielietot to kā varenu faktoru, lai virzītos uz priekšu globālajos tirgos. Krievvalodīgā telpa – tā ir praktiski visas bijušās PSRS valstis un ievērojama Austrumeiropas daļa. Nevis impērija, bet kultūras virzība (lasi, ekspansija – I.L.); ne lielgabali, ne politisku režīmu imports, bet izglītības un kultūras eksports palīdzēs radīt labvēlīgus apstākļus Krievijas precēm, pakalpojumiem un idejām.
Mums ir vairākkārtīgi jāpastiprina sava izglītības un kultūras klātbūtne pasaulē – un tā par kārtu jākāpina (jādesmitkāršo) valstīs, kur daļa iedzīvotāju runā vai saprot krieviski.
——————————-
Часто говорят — права человека первичны по отношению к государственному суверенитету. Без сомнения, это так — преступления против человечества должны караться международным судом.
Но когда при использовании этого положения легко нарушается государственный суверенитет, когда права человека защищаются извне и на выборочной основе — и в процессе “защиты” попираются такие же права массы людей, включая самое базовое и святое — право на жизнь, — речь идет не о благородном деле, а об элементарной демагогии.

В ходу все чаще и такое понятие, как «мягкая сила» — комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия. К сожалению, нередко эти методы используются для взращивания и провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма, манипулирования общественным сознанием, прямого вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств.
Следует четко различать — где свобода слова и нормальная политическая активность, а где задействуются противоправные инструменты «мягкой силы». Можно только приветствовать цивилизованную работу гуманитарных и благотворительных неправительственных организаций. В том числе — выступающих активными критиками действующих властей. Однако активность «псевдо-НПО», других структур, преследующих при поддержке извне цели дестабилизации обстановки в тех или иных странах, недопустима.
Имею в виду случаи, когда активность неправительственной организации не вырастает из интересов (и ресурсов) каких-то местных социальных групп, а финансируется и опекается внешними силами. В мире сегодня много “агентов влияния” крупных государств, блоков, корпораций. Когда они выступают открыто — это просто одна из форм цивилизованного лоббизма. У России тоже есть такие институты — Россотрудничество, фонд “Русский мир”, наши ведущие университеты, расширяющие поиск талантливых абитуриентов за рубежом.
Но Россия не использует национальные НПО других стран, не финансирует эти НПО, зарубежные политические организации в целях проведения своих интересов. Не действуют так ни Китай, ни Индия, ни Бразилия. Мы считаем, что влияние на внутреннюю политику и на общественное настроение в других странах должно вестись исключительно открыто — тогда игроки будут максимально ответственно относиться к своим действиям.

Для России существует возможность не только сохранить свою культуру, но и использовать ее как мощный фактор продвижения на глобальных рынках. Русскоязычное пространство — это практически все страны бывшего СССР и значительная часть Восточной Европы. Не империя, а культурное продвижение; не пушки, не импорт политических режимов, а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные условия для российских товаров, услуг и идей.
Мы должны в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире — и на порядок увеличить его в странах, где часть населения говорит на русском или понимает русский.
http://kurdistan.ru/2012/02/27/articles-14651_Rossiya_i_menyayusch.html

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s