Pilnīgi slepeni, pēc izlasīšanas sadedzināt.

(Miniet trīsreiz – vai šādi teksti un līdzekļi Latvijā ir beiguši ienākt? Vai tādi ir tikai postkomunistiem, vai arī čekistiem un nezināmiem?)

Ar šādu virsrakstu laikraksta “Neatkarība” 8.numurā bija publicēts autentisks dokuments, kas sūtīts Balvu komunistiem. Publicējam to nedaudz saīsināti, jo neba pats svarīgākais ir tas, kādas tieši norādes komunisti dod saviem padotajiem, bet pats fakts, ka viņu “zemledus” darbība ir ļoti aktīva un Latvijai bīstama. Mūsu rīcībā ir ziņas, ka arī Valkas komunisti regulāri pulcējas (viena no tikšanās vietām ir NVS armijas daļa Valgā, kur, starp citu, esot noglabāti arī visi LKP komitejas dokumenti – arī ar augusta puču saistītie) un ne jau par nākamo ražu viņi spriež. Skaidrs – tiek gatavots jauns mēģinājums sagrābt varu. To ne brīdi nedrīkstam aizmirst. Tāpat skaidrs, ka līdzīgu sarakstu, kurā netrūktu arī vadošu darbinieku, var sastādīt arī pie mums. Kuri ir tie cilvēki? Cik daudz viņu? Uz šiem jautājumiem atbildes ir nepieciešamas. Ja gribam, lai Latvija izdzīvotu.

Vents Krauklis

Centrs 1992.10.01.

Pilnīgi slepeni, pēc izlasīšanas – sadedzināt!

Latvijas PSR KP Balvu rajona Komitejai.

(…) Mums situācija veidojas labvēlīga. Pašreiz darbojošās oficiālās varas struktūras centrā un uz vietām nav gatavas risināt darba jautājumus. Mēs to izmantojam. Mūsu kadri visās struktūrās ir saglabājušies, to skaits ir pieaudzis, un viņi ir nostiprinājušies. LTF un LNNK ir aizrāvušās ar politiskām spēlēm, ar savu biedru un līderu labklājību un nekādu dalību svarīgāko jautājumu risināšanā nav ņēmuši.

Vajag maksimāli izmantot šo situāciju mūsu labā. Atbalstiet un uzslavējiet vietējos līderus un vadītājus. Savlaikus “pasviediet” tiem vilinošas utopiskas idejas, izmantojot viņu profesionālo nekompetenci un politisko analfabētismu. Oficiālās sapulcēs, sesijās asi viņus nekritizējiet, izrādiet saprotošu interesi par visām viņu lietām un aktīvi atbalstiet visas viņu darbības, bet it sevišķi tās, kuras ved uz haosu, anarhiju, pagrimumu un badu.

Visu līmeņu deputāti tautas acīs jau sevi ir sakompromitējuši. Lūk, šādus deputātus, protams, cienīgus un mūsu idejas attaisnojošus, mūsu cilvēkiem vajag virzīt uz Saeimas vēlēšanām. LTF un LNNK atstāj to labākie cilvēki, piesaistiet tos mums. Visus šos procesus neuzbāzīgi atbalstīt. Pastipriniet mūsu ideoloģisko darbu iedzīvotāju, strādnieku un kalpotāju vidū.

Izpildiet sekojošas rekomendācijas.

Kadru jautājumā.

Maksimālas rūpes un aizsardzība, minimāli kompromitējošu materiālu. Jādara viss, lai “DP” paliktu savā vietā. 25 tūkstošus rbļ. atdosim, Polijas un “Turības” jautājumu ņemam uz sevis. “AA” zem sava spārna ir savācis pietiekošu daudzumu mūsu cilvēku, tos vajag saglabāt, tāpēc uz laiku nepieciešams samazināt komerc- un uzņēmējdarbību. Ir ziņas par produkcijas uzskaites un realizācijas pārkāpumiem, par automašīnu un pamatlīdzekļu pirkšanu – pārdošanu, par pārkāpumiem finansu un valūtas lietās, par divu traktoru un celtniecības materiālu iegādi. Tas viss ir ļoti nopietni. Ir draudi, ka visu šo lietu var pacelt Republikas prokuratūra. Tas mums nav vajadzīgs. Jautājumu par VFR uz laiku apturēt. Ar firmām Balvos, Gulbenē un Rēzeknē maksimālu piesardzību. Neiegāzt “SA”. Nedrīkst zaudēt šo mums tik svarīgo kontroles orgānu. Visādi slēpt viņu radniecības saites.

Vislielāko uzmanību “EA” darbībai. Neiezīmēt “NB”. Ir ziņas par vērtību slēpšanu, sadali, realizāciju, preču un produkcijas izvešanu. Lai samazina personīgās iedzīvošanās alkas, kaut arī mums ir vajadzīgi līdzekļi. Pārskatiet cenu politiku mums vajadzīgā virzienā, par to dodiet norādījumus “JT”. Izvirziet citiem par piemēru “IF”, “JS”, “JI”, “JT”. Nepieļaujiet nepārdomātu rīcību un nesteidziniet notikumus, kā KP (Komunistu Partija) krīzes dienās. “SS” lai ir uzmanīgāks. Kārtējo biroju sasauksim citā vietā. Atbalstiet policiju, tā ir apjukusi. Darbs un vēlreiz darbs ar ZS (Zemes sardzi) un VDP (Valsts dienestu pārvaldi), smalks un nepamanāms. Sagatavojiet visus sarakstus, agrāk sastādītos, precizējiet. Izvēlieties trīs kandidātus LR Iekšlietu ministrijas akadēmijai. Atbalstiet medicīnu un “AZ”. Viņa ir mūsu cilvēks.

Par apgādi.

Tālāka līdzekļu un rezervju radīšana un palielināšana, to noglabāšana. Jāizmanto atklātas un slēptas formas, slēpņi. Atskaites. Izvirziet jautājumu par “Neaizskaramo rezervi” radīšanu priekš “AA”, “EA”, “SA”, “SM”, “JS”, “JJ”, “AF”, “JT”, “MB”, “IF”, “SS”, “AZ”. Sakarā ar gaidāmo sevišķu vērību pievērsiet apbruņojumam, medikamentiem, pārtikas produktiem. Tam nepieciešams pastāvīgs darbs ar “JS”, “AZ”, “MB”, “AF”, “JT”, “AA”, “EA”, “JJ”, “SM” un citiem. Sagatavojieties saņemt, noslēpt un uzglabāt PK, SGM (ložmetējs), RPG (granātu metējs), OG, AK (Kalašņikova automāts), APS, PM (pistoles), “Voki-toki” (portatīvas rācijas nelieliem attālumiem), municiju, OV (inde), VV, SV (sprāgstvielas), L un PS. Organizēt apmācības un iespējas to pielietošanai. Sastādiet rīcības plānu dažādām situācijām. Kadru palīdzību saņemsiet no mums.

Par sakariem.

Pārejam uz šifrētu tekstu un tabulas saņemsiet pa kanālu Nr.4. SI (sredstva informaciji – informācijas līdzekļi) un MS (šifrēšanas mašīnas) saņemsiet pa kanālu Nr.1. Kārtējos ziņojumus nododiet pa kanālu Nr.7. Tālāk rīkojieties pēc paņēmiena 05.

Tuvojas “Taigas diena” (“Deņ taigi”). Laikā “x” ziņos par noteikto kārtību. Ārkārtējā situācijā izmantojiet “000”.

Uzvara būs mūsu!

***

LKP CK, Latvijas interfronte, Vissavienības Darba un kara veterānu padomes u.,c., Operatīvā grupa.

JS – Jānis Staprāns – specmontāžas iecirkņa priekšnieks, rajona deputāts, bijušais PSKP funkcionārs.

AZ – Ausma Zariņa – rajona galvenā ārste.

MB – Marija Bite – patērētāju biedrības Valdes priekšsēdētāja.

AF – Aija Fjodorova – maizes kombināta direktore.

JT – Jānis Trupavnieks – ikdienas pieprasījuma preču tirdzniecības uzņēmuma direktors.

AA – Aleksandrs Aņisimovs – gaļas kombināta direktors.

EA – Ēvalds Abdulājevs – sagādes kantora direktors.

JJ – Jānis Jermucāns – pienotavas direktors.

SM – Staņislavs Mežals – Bankas direktors.

IF – Ivans Francs – Energoapgādes direktors.

SS – Sergejs Sviridovs – Kupravas drenu cauruļu rūpnīcas direktors.

JI – Jurijs Ivanovs – Apkures uzņēmuma direktors.

SA – Sofija Aleksejeva – Finansu nodaļas priekšniece.

DP – Dzintars Putniņš – Balvu pilsētas municipāldirektors (tēvs Vilis Putniņš VDK štata darbinieks).

NP – Nikolajs Pavlovs – skaitļošanas stacijas direktors (bijušais PSKP aktīvists).

P.S.

Atsevišķo saīsinājumu atšifrējumus iekavās un izcēlumu tekstā ielika tulkotājs materiāla sagatavošanas gaitā, lai tas būtu saprotamāks lasītājiem.

————–